31 ICm 33/2011
Jednací číslo: 31 ICm 33/2011-40 KSOS 31 INS 7846/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobkyně: Ing. Libuše Dobrá se sídlem Opava, Masarykova 39, PSČ 746 01, insolvenční správkyně dlužníka THERMSTAV s.r.o. se sídlem Dolní Benešov, Podubí č.p. 200, PSČ 747 22, IČO 25849778, proti žalovanému: Stanislav Pleva, bytem Závada 120, PSČ 747 19, IČO 73907651, zast. Mgr. Petrem Pešatem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Přívozská 703/10, PSČ 702 00, o neúčinnosti právního úkonu,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že platba částky 100.000,--Kč realizovaná dlužníkem dne 16.02.2009 v hotovosti ve prospěch žalovaného je neúčinným právním úkonem, se z a m í t á.

II. Žaloba, aby žalovaný byl povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka částku 100.000,--Kč, se z a m í t á.

III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 16.456,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalovaného Mgr. Petra Pešata se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Přívozská 703/10, PSČ 702 00.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou ze dne 06.01.2011 doručenou soudu téhož dne a doplněnou v průběhu dalšího řízení se žalobkyně domáhala určení, že platba ve výši 100.000,--Kč realizovaná dlužníkem dne 16.02.2009 v hotovosti ve prospěch žalovaného je neúčinným právním úkonem. Současně se domáhala, aby soud žalovaného zavázal zaplatit jí do majetkové podstaty dlužníka částku 100.000,--Kč. Žalobu odůvodnila tvrzením, že žalovaný uzavřel s dlužníkem blíže neurčeného data rámcovou smlouvu a dále smlouvu o dílo Dokončovací stavební práce , na jejichž základě se zavázal zhotovit pro dlužníka dílo spočívající ve stavebních pracích na objektu bytový dům U Parku 5, Jižní 22, Alžírská 1517, Nálepkova 966, Ostrava . Dílo nebylo řádně provedeno, bylo provedeno v menším rozsahu, příp. nebylo provedeno vůbec. Žalovaný převzal dne 16.02.2009 od dlužníka platbu ve výši 100.000,--Kč. Účelem platby měla být záloha na stavbu bez bližší specifikace předmětu smlouvy a data. Dlužník si byl v době poskytnutí platby vědom, že je v úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona. Do úpadku se dostal již v roce 2008, nejpozději ke konci tohoto roku. Žalovanému poskytl zálohu ve výši téměř 100 % jeho pohledávky za situace, kdy měl celou řadu závazků po splatnosti v řádech milionů Kč. Jednalo se např. o závazky vůči CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. ve výši 1 106 757,--Kč, přičemž faktury znějící na tuto souhrnnou částku byly splatné v době od 10.07.2008 do 14.12.2008, závazek vůči Davidu Královi ve výši 67.024,-Kč splatný dne 24.12.2008 a závazky vůči MPL KAUF spol. s r.o. ve výši 198.916,-Kč splatné v době od 01.07.2008 do 28.09.2008. Dlužník navíc splnil předem budoucí závazek, tedy závazek, který dosud nevznikl, resp. byl podmíněný plněním závazku žalovaného, který byl splatný až po splnění díla. Tento právní úkon dlužníka spočívající v plnění nesplatného závazku a předem je právním úkonem zvýhodňujícím jednoho věřitele dlužníka-žalovaného, kterým dochází k obejití standardního procesu zhotovení díla a následného uspokojení pohledávky žalovaného, který měl být uspokojen spolu s ostatními věřiteli dlužníka pouze poměrně. Jedná se proto o zvýhodňující a tudíž neúčinný právní úkon.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že je OSVČ, podniká mimo jiné v oboru zednictví. Uvedl, že s dlužníkem uzavřel rámcovou smlouvu na průběžné zhotovení díla spočívající v dokončovacích stavebních pracích, kdy místem plnění měl být bytový dům na adresách U Parku 5, Jižní 22, Alžírská 1517, Nálepkova 966, vše v Ostravě. Smlouva pouze rámcově vymezovala předmět a podmínky plnění bez bližšího vymezení termínů a přesného rozsahu díla, což mělo být následně vymezováno dohodou mezi dlužníkem a žalovaným. Cena díla byla dohodnuta vždy za m2 provedených prací včetně dodání materiálu. Konkrétně se jednalo zejména o zateplení domu. Žalovaný na počátku plnění požadoval zálohu, poněvadž musel zabezpečit nákup materiálu. Dlužník mu po dohodě poskytl zálohu ve výši 100.000,--Kč, poněvadž rozsah díla byl velký, mělo se provést zateplení na několika bytových domech a žalovaný proto tuto zálohu považoval za přiměřenou. Skládání záloh na dílo, jehož obsahem je i dodání materiálu, je navíc standardní a běžnou praxí ve stavebnictví. Žalovaný následně podle pokynů a požadavků dlužníka provedl dílo: bytový dům Alžírská 1517, Ostrava-zateplení soklu 920,--Kč x 42 m2 = 38.640,--Kč, obklad schodu 2.240,--Kč, bytový dům Nálepkova 966, Ostrava-zateplení stěn 350,--Kč x 175 m2 = 61.250,--Kč, celkem 102.130,--Kč. Práce řádně dokončil a předal dlužníkovi. Po provedení díla zálohu řádně vyúčtoval a konečnou fakturu č. 290100008 znějící na částku 102.130,--Kč předal dlužníkovi. Ten mu zbývající částku 2.130,--Kč nezaplatil. Žalovaný při uzavírání rámcové smlouvy a následném jednání o složení zálohy a jejím placení neměl a ani nemohl mít povědomí o finanční a majetkové situaci dlužníka, zejména o tom, že by měl mít pohledávky po splatnosti. Navíc se jednalo o subdodávku na velké zakázce dlužníka a předpokládal tedy, že finanční situace dlužníka je dobrá. Zaplacení zálohy ve výši 100.000,--Kč nepovažuje za zvýhodňující právní úkon, poněvadž se jednalo o úkon obvyklý v obchodním styku, dlužník obdržel přiměřené protiplnění, když žalovaný dílo řádně provedl a dlužník navíc zajisté obdržel za provedení díla plnění od investorů, nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a žalovaný nemohl ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku nebo že by tento úkon mohl vést k jeho úpadku.

Žalovaný dále namítl, že dlužník v době poskytnutí zálohy v úpadku nebyl. K tomuto závěru dopěl znalec Ing. Paseka ve znaleckém posudku, který byl vypracován v řízení vedeném u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 2T 141/2012 a ze kterého vyplývá, že dlužník se dostal do úpadku až od 01.07.2009. Zpochybnil také existenci dalších žalobkyní tvrzených závazků dlužníka. Dílo, ze kterého měl vzniknout závazek dlužníka vůči CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o., nebylo řádně předáno, závazek vůči Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. zpochybnil sám dlužník a pokud jde o závazek vůči Davidu Královi, v 08/2009 byla uzavřena dohoda o splátkách.

Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že:

-Insolvenční řízení ve věci dlužníka vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 7846/2009 bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka ze dne 09.11.2009, který došel soudu dne 10.11.2009.

-O úpadku dlužníka bylo rozhodnuto usnesením soudu ze dne 06.01.2010 č. j. KSOS 31 INS 7846/2009-A10, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne.

-Insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně.

-O způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem bylo rozhodnuto usnesením soudu ze dne 10.03.2010 č. j. KSOS 31 INS 7846/2009-B11, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud učinil tato zjištění:

-Z fotokopie rámcové smlouvy bez data zjistil, že žalovaný jako zhotovitel a dlužník jednající jednatelem Lubomírem anonymizovano jako objednatel se dohodli, že žalovaný provede pro dlužníka průběžné dokončení stavebních prací v místě: bytový dům U Parku 5, Jižní 22, Alžírská 1517, Nálepkova 966 v Ostravě. Dlužník se zavázal, že dokončené dílo převezme a zaplatí žalovanému dohodnutou cenu díla, a to za zateplení soklu á 920,--, za zateplení stěn á 350,--, za nátěry á 120,--a za chodníky á 500,--, a to na základě faktury. Dílo mělo být dokončeno v 10/2009. Bylo ujednáno, že dílo je splněno řádným odevzdáním a převzetím bez vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí díla.

-Z fotokopie smlouvy o dílo Dokončovací stavební práce bez data zjistil, že tato byla uzavřena opět mezi žalovaným jako zhotovitelem a dlužníkem jako objednatelem. Předmětem plnění bylo dokončení stavebních prací v místě a termínu shodném s rámcovou smlouvou, cena provedených prací ujednána nebyla.

-Z fotokopie příjmového pokladního dokladu č. PV 009 ze dne 16.02.2009 zjistil, že žalovaný převzal tohoto dne od dlužníka v hotovosti částku 100.000,--Kč jako zálohu na zednické práce.

-Z fotokopie výdajového pokladního dokladu č. PV 009 ze dne 16.02.2009 zjistil, že dlužník zaúčtoval poskytnutí zálohy ve výši 100.000,--Kč s tím, že částka byla vyplacena žalovanému.

-Z fotokopie smlouvy faktury č. 290100008 ze dne 15.09.2009 zjistil, že žalovaný vyúčtoval dlužníkovi zednické práce celkem částkou 102.130,--Kč s tím, že záloha poskytnutá dne 16.02.2009 činila 100.000,--Kč a zbývá doplatit 2.130,--Kč. Faktura byla splatná dne 15.09.2009.

-Z fotokopie zápisu o odevzdání a převzetí zakázky bez data zjistil, že žalovaný předal a dlužník převzal provedení soklu, zateplení fasády, obklad schodu na Alžírská 1517, Nálepkova 966 Ostrava, což stvrdili svými podpisy.

-Ze zápisu z jednání ze dne 03.12.2010 zjistil, že žalovaný na jednání s žalobkyní, za přítomnosti zástupce věřitelů Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. zastoupeného jednatelem Jiřím Haftem, uvedl, že dne 16.02.2009 obdržel od dlužníka v hotovosti platbu ve výši 100.000,--Kč. Jednalo se o platbu za zednické, pomocné a úklidové práce na zakázkách v době zhruba od prosince 2008 do roku 2009.

Soud dále provedl důkaz výslechem svědků:

-Svědek Kamil anonymizovano , anonymizovano , bytem Kozmice, Malá Strana 500/7a, potvrdil, že žalovaný provedl pro dlužníka práce, které specifikoval ve svém vyjádření k žalobě. Uvedl, že u provádění těchto prací byl osobně, práce prováděli společně. Práce byly provedeny a předány dlužníkovi, přebíral je pan Švarc. Byl o tom sepsán zápis. Dále odkázal na svou svědeckou výpověď ve věci sp. zn. 31 ICm 32/2011, kde mimo jiné uvedl, že pokud jde o finanční situaci dlužníka, měl za to, že je na tom

dobře, nijak se neprojevovalo, že by tomu tak nebylo. Pro dlužníka pracoval i v minulosti, cca 3-4 roky. Spolupráce byla vždy dobrá, co se dohodlo, platilo. Pro dlužníka pracoval vždy společně s anonymizovano a Plevou, tak tomu bylo i na těchto stavbách.

-Svědek Radim anonymizovano , anonymizovano , bytem Kobeřice, Jasanová 825/3, potvrdil, že žalovaný provedl pro dlužníka dílo specifikované ve vyjádření k žalobě. Práce prováděli společně. Práce byly provedeny a předány dlužníkovi, přebíral je pan Švarc. Dále odkázal na svou svědeckou výpověď ve věci sp. zn. 31 ICm 31/2011, kde uvedl, že s žalovaným a anonymizovano pracovali v jedné partě, každý měl s dlužníkem uzavřenou smlouvu. Práce na sebe navazovaly, jednalo se o týmovou práci. O finanční situaci dlužníka nic nevěděl, pro dlužníka pracovali již v minulosti, spolupracovali s ním delší dobu, s placením nikdy nebyl problém, vždy dostali zaplaceno. Proto jej nenapadlo, že by dlužník mohl mít finanční problémy.

Soud dále provedl důkaz výslechem jednatele dlužníka Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Benešov, Rybářská 645, kterého vyslechl jako účastníka řízení. Jmenovaný potvrdil, že žalovaný provedl pro dlužníka práce specifikované ve vyjádření k žalobě. Práce byly provedeny a předány, za dlužníka je přebíral on, o předání byl sepsán zápis. Dále odkázal na svou výpověď ve věci sp. zn. 31 ICm 31/2011.

Soud dále provedl důkaz těmito listinami:

-Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 31 INS 7846/2009, a to z insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 09.11.2009 (č.d. A1) a jeho přílohy-seznamu pohledávek a závazků k 31.10.2009 zjistil, že dlužníkovy závazky po splatnosti činily ke dni 31.10.2009 celkem částku 3 722 972,43 Kč. Závazky vůči CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. ve výši 1 106 757,--Kč byly splatné v době od 10.07.2008 do 14.12.2008, závazek vůči Davidu Královi ve výši 67.024,--Kč byl splatný dne 24.12.2008 a závazky vůči MPL KAUF spol. s r.o. ve výši 198.916,--Kč byly splatné v době od 01.07.2008 do 28.09.2009. Závazek vůči žalovanému dle faktury č. FP09/139 ve výši 1.280,--Kč byl splatný 15.09.2009. Dále měl dlužník závazek např. vůči Ing. Bohumilu Křempekovi ve výši 1.575,--Kč splatný dne 31.12.2003, vůči Ing. Martinu Lampovi ve výši 400,--Kč splatný dne 15.08.2008, závazky vůči Jaroslavu Jurkovi ve výši 21.017,--Kč a 9.960,--Kč splatné dne 13.11.2006, závazek vůči Davidu Piščákovi ve výši 7.000,--Kč splatný dne 31.12.2007, závazky vůči Stano Štefanovi ve výši 28.742,60 Kč a 1.487,--Kč splatné dne 13.09.2007 a dne 24.09.2007 a závazky vůči Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. ve výši 1 432 574,--Kč splatné od 15.10.2008 do 01.12.2008. Dlužník o seznamu závazku výslovně prohlásil, že je správný a úplný. Ze seznamu pohledávek zjistil, že pohledávky dlužníka k tomuto dni činily částku 216.700,90 Kč. Peněžní prostředky dlužníka činily částku 2.207,27 Kč.

-Z přihlášek pohledávky č. P1, č. P2 a č. P14 a ze seznamu přihlášených pohledávek P1 -P14 zjistil, že věřitel MPL KAUF spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Švermova 2063, IČO 64615944, přihlásil dne 20.11.2009 do insolvenčního řízení pohledávku (P1) v celkové výši 210.940,--Kč z kupní smlouvy ze dne 02.01.2009 č. 456/2009, na

jejímž základě dodal dlužníkovi zboží a dohodnutou cenu mu vyúčtoval 12 fakturaci, které byly splatné v době od 22.08.2009 do 29.09.2009. Dlužná cena zboží činí 194.185,--Kč, sjednaná smluvní pokuta činí 13.590,--Kč. Věřitel David Král, podnikající v sídle Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1379/26, IČO 72972858, přihlásil dne 24.11.2009 do insolvenčního řízení pohledávku (P2) ze smlouvy o dílo č. 2008011/I ze dne 25.10.2008 v celkové výši 95 653,50 Kč, která byla splatná dne 24.12.2008. Dlužná cena díla vyúčtovaná fakturou č. 280100098 činí 67.024,--Kč, náklady řízení a úrok z prodlení činí 28.629,50 Kč. Nárok na zaplacení přihlášené pohledávky byl věřiteli přiznán platebním rozkazem Okresního soudu v Opavě ze dne 15.09.2009 č. j. 138C 286/2009-8, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 06.10.2009. Věřitel uzavřel dne 24.07.2009 s dlužníkem písemnou dohodu o splátkách, ve které dlužník uvedený závazek uznal co do důvodu a výše a zavázal se jej věřiteli uhradit v dohodnutých splátkách do 23.12.2009. Věřitel CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. se sídlem Olomouc, Holická 1091, IČO 25893599, přihlásil dne 05.02.2010 do insolvenčního řízení pohledávku (P14) ve výši 1 757 938,81 Kč z 5 smluv o dílo, na jejichž základě provedl pro dlužníka dodávku a montáž plastových oken a dveří. Sjednanou cenu mu vyúčtoval celkem 7 fakturami, které byly splatné od 10.07.2008 do 14.12.2008. Dlužné ceny děl činí částku 1 106 757,--Kč, úrok z prodlení činí 138.554,14 Kč a sjednaná smluvní pokuta činí 512.627,67 Kč. Dle smluv o dílo č. N0804-0029-2 ze dne 25.04.2008, č. N0809-0710 ze dne 15.09.2008 a č. N0809-0755-A,B ze dne 15.09.2008 bylo dílo splněno jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím díla. Ze zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 04.06.2008, 19.07.2008, 03.10.2008 a 20.11.2008 vyplývá, že díla dle uvedených smluv byla zhotovena bez závad a věřitel jako zhotovitel je předal dlužníkovi jako objednateli a vzniklo mu právo na zaplacení doplatku sjednané ceny díla na základě vystavených konečných faktur. Ve všech třech smlouvách bylo ujednáno poskytnutí zálohy, ve dvou případech se jednalo o zálohu ve výši 50 % ceny díla. Zjištění ohledně zbývajících dvou děl soud pro nadbytečnost neprováděl. Všechny uvedené pohledávky byly na přezkumném jednání dne 03.03.2010 zjištěny. Celkem byly na tomto přezkumném jednání zjištěny pohledávky věřitelů P1-P14 ve výši 5 481 477,16 Kč. Kromě výše uvedených pohledávek č. P1, P2 a P14 se jednalo např. o pohledávku P3 věřitele Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Slévárenská 431/3, IČO 27824012, ve výši 1 182 341,09 Kč ze 3 smluv o dílo ze dne 01.09.2008, 1.10.2008 a dne 05.10.2008 vyúčtovanou fakturami č. 2008009, č. 2008014, č. 2008011 a č. 2008012 (doplatek ceny díla 962.322,54 Kč, splatnost od 15.10.2008 do 01.12.2008, úrok z prodlení 220.018,55 Kč). Dlužník všechny pohledávky uznal.

-Ze spisu Okresního soudu v Opavě sp. zn. 2T 141/2012, a to rozsudku ze dne 21.11.2013 č. j. 2T 141/2012-1276 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.05.2014 č. j. 4To 69/2014-1330 zjistil, že obžalovaný Lubomír Švarc byl mimo jiné zproštěn obžaloby pro skutek spočívající v tom, že v době od 01.07.2009 do 10.11.2009 jako jednatel společnosti THERMSTAV, s.r.o., přestože věděl, že ta nedisponuje dostatkem prostředků k úhradě všech splatných pohledávek jejích věřitelů, neuspokojoval ony pohledávky poměrně a rovnoměrně, když vyjmenovaným věřitelům poskytl v úhrnu o 53.820,10 Kč více, než kolik se jim mělo podle vzpomenuté zásady dostat, kdežto dalším věřitelům neuhradil ničeho, či jim uhradil

méně, než kolik jim podle stejné zásady mělo být vyplaceno, a tak způsobil vyjmenovaným věřitelům v úhrnu škodu ve výši 54.190,40 Kč, čímž měl spáchat trestný čin zvýhodňování věřitele podle ust. § 256a odst. 1 trestního zákona ve znění účinném do 31.12.2009.

-Ze znaleckého posudku č. 330/2010 ze dne 28.05.2010 a dodatku k tomuto posudku ze dne 08.09.2011 vypracovaného v rámci tohoto trestního řízení zjistil, že Ing. Václav Paseka, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky, účetní evidence, na otázku, zda účetnictví dlužníka, které mu bylo předáno, bylo vedeno s souladu s platnými právními normami, odpověděl, že účetnictví bylo vedeno externí firmou Petry Machačové (OSVČ) a rozsah podvojného účetnictví a hlavní zásady jeho vedení byly v šetřeném období let 2008 a 2009 dodržovány jen částečně, nesrovnalosti byly zjištěny mimo jiné ve výši neuhrazených závazků ke dni zahájení insolvenčního řízení, neboť návrh dlužníka ze dne 09.11.2009 uvádí závazky 3 722 972,--Kč a účetnictví v rozvaze na řádku 103 závazky 3 827 000,--Kč a na řádku 115 bankovní úvěry krátkodobé 1 176 000,--Kč, celkem tedy 5 003 000,--Kč. Rozpor byl zjištěn také u výše pohledávek, neboť návrh dlužníka uvádí pohledávky 216 700,--Kč a účetnictví v rozvaze na řádku 048 pohledávky 694.000,--Kč. Uzavřel, že účetnictví nezobrazuje věrně pohyb aktiv a pasiv společnosti tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala správný obraz o finanční situaci účetní jednotky. Znalec dále porovnal finanční toky do a ze společnosti a majetkové složky společnosti se splatnými závazky a dospěl k závěru, že do počátku roku 2009 společnost disponovala dostatečným množstvím peněžních prostředků k úhradě splatných závazků. K 31.12.2008 činil stav pokladny 1 995 597,--Kč, stav bankovního účtu činil 107.678,--Kč, pohledávky činily 1 510 282,--Kč a závazky činily 3 372 506,--Kč, hospodářským výsledkem byla ztráta 84.723,--Kč. Vlastní kapitál byl k tomuto datu uspokojivý-148.000,--Kč. Také ukazatel zadluženosti byl uspokojivý-0,98. Hospodářský vývoj dlužníka byl tedy do konce roku 2008 pozitivní. Znalec dále uvedl, že ke zhoršení finanční situace (propadu) došlo v průběhu 1. pololetí 2009. Společnost se ke dni 30.06.2009 ocitla v platební neschopnosti a také v předlužení, neboť měla neuhrazené závazky včetně krátkodobého bankovního úvěru ve výši 4 859 000,--Kč, a to nejméně vůči 19 věřitelům. Počínaje 01.07.2009 již společnost nebyla schopna průběžného financování všech provozních nákladů, jednak z důvodu poklesu tržeb a jednak nezajištěním nových zakázek.

Soud neprovedl důkaz dalšími listinami a důkaz výslechem svědka Karla Thiemela, které k prokázání skutečnosti, že dílo řádně provedl, navrhl žalovaný. Jejich provedení nebylo potřebné, poněvadž provedení díla bylo v řízení prokázáno výše uvedenými důkazy.

Soud dále neprovedl důkaz výslechem svědka-jednatele Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. Ing. Hafta, který navrhla žalobkyně k vyvrácení tvrzení žalovaného o řádném provedení díla. Tato skutečnost byla dostatečně prokázána výše uvedenými důkazy a provedení tohoto důkazu by nemohlo na tomto závěru nic změnit. Neprovedl ani důkaz účetnictvím žalovaného, jehož provedení navrhla žalobkyně k vyvrácení tvrzení žalovaného, že materiál k provedení díla zakoupil on, poněvadž navržený důkaz není k vyvrácení této skutečnosti způsobilý. Konečně neprovedl ani důkaz žalobkyní navrženým dalším znaleckým posudkem k vyvrácení závěru znalce. Žalobkyně námitku správnosti znaleckého posudku odůvodnila tím, že znalec neměl k dispozici správné účetní údaje, poněvadž nebyla provedena inventarizace k 31.12.2008. Současně uvedla, že tato není provedena dodnes. Další znalecký posudek by tedy vycházel ze stejných údajů. To, že by znalec z údajů, které měl k dispozici, učinil nesprávné závěry, namítáno nebylo. Další znalecký posudek pak nebyl potřebný vzhledem k právním závěrům, které soud ve věci učinil a které jsou uvedeny níže.

Pokud jde o skutkový stav věci, soud po provedeném dokazování a po zhodnocení provedených důkazů jednotlivě i v jejich dospěl k těmto závěrům:

Mezi účastníky bylo sporné, zda žalovaný provedl pro dlužníka dohodnuté dílo. Soud vzal rámcovou smlouvou o dílo, zápisem o odevzdání a převzetí díla, výpověďmi svědků Kamila anonymizovano a Radima anonymizovano a dále výpovědí jednatele dlužníka Lubomíra anonymizovano za prokázané, že dlužník jako objednatel uzavřel s žalovaným smlouvu o dílo, na jejímž základě pro něj žalovaný jako zhotovitel provedl dokončovací stavební práce-zateplení soklu včetně materiálu, zateplení stěn a obklad schodu na bytových domech Alžírská 1517 a Nálepkova 966 Ostrava. Žalovaný dílo řádně provedl a předal žalovanému. Dne 16.02.2009 dlužník žalovanému poskytl v hotovosti zálohu na sjednanou cenu prací ve výši 100.000,--Kč, o čemž nebylo mezi účastníky sporu. Žalovaný dlužníkovi po dokončení díla vyúčtoval doplatek ceny díla ve výši 2.130,--Kč, který mu dlužník nezaplatil. Dlužník poskytoval zálohy i dalším dodavatelům, např. CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. V době poskytnutí zálohy měl dlužník závazky po lhůtě splatnosti vůči věřiteli Davidu Královi (dlužník přestal být v prodlení až dne 24.07.2009, kdy byla uzavřena dohoda o splátkách), věřiteli CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. a dále vůči věřiteli Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o., Ing. Bohumilu Křempekovi, Ing. Martinu Lampovi, Jaroslavu Jurkovi, Davidu Piščákovi a Stano Štefanovi, přičemž tyto závazky byly, vyjma závazku vůči Davidu Královi, více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Dlužník měl na počátku roku 2009 dostatek peněžních prostředků na úhradu splatných závazků, v platební neschopnosti a také v předlužení se ocitl až ke dni 30.06.2009.

Podle ust. § 235 odst. 1 insolvenčního zákona, neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle odst. 2 tohoto ustanovení neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon považuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen odpůrčí žaloba ), není-li dále stanoveno jinak.

Podle ust. § 241 odst. 1 insolvenčního zákona zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Podle odst. 2 tohoto ustanovení zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle odst. 5 písm. b) zvýhodňujícím právním úkonem není právní

úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Podle ust. 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). Podle odst. 2 téhož ustanovení se má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Pokud jde o právní posouzení zjištěného skutkového stavu věci, soud dospěl k těmto závěrům:

Úkon byl učiněn dne 16.02.2009, tzn. ve lhůtě 1 roku před zahájením insolvenčního řízení dne 10.11.2009. Lhůta daná ust. § 241 odst. 4 insolvenčního zákona byla tedy zachována. Žaloba byla podána včas, tzn. ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku (ust. § 239 odst. 3 insolvenčního zákona), poněvadž došla soudu dne 06.01.2011 a účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dnem 06.01.2010. Žaloba byla podána osobou k tomu aktivně legitimovanou podle ust. § 239 odst. 1 insolvenčního zákona.

Mezi účastníky bylo sporné, zda byl dlužník v době poskytnutí předmětné platby žalovanému v úpadku. V řízení bylo přihláškami pohledávek, sezamem přihlášených pohledávek P1-P14 a dlužníkem k insolvenčnímu návrhu přiloženým seznamem závazků prokázáno, že dlužník měl k 16.02.2009 více věřitelů se závazky po lhůtě splatnosti po dobu delší 3 měsíců, čímž vznikla vyvratitelná právní domněnka neschopnosti dlužníka své závazky plnit. Žalovanému se výše uvedeným znaleckým posudkem podařilo tuto domněnku vyvrátit, poněvadž dlužník byl dle tohoto posudku na počátku roku 2009 schopen své splatné závazky plnit, měl k tomu dostatek peněžních prostředků. Podle závěru znalce se do platební neschopnosti a předlužení dostal až k 30.06.2009. Soud tedy uzavírá, že dlužník v době poskytnutí peněžních prostředků žalovanému v úpadku nebyl. Žalovaný není osobou dlužníkovi blízkou nebo osobou, která tvoří s dlužníkem koncern. Platba ve výši 100.000,--Kč, kterou dlužník žalovanému poskytl, tudíž není zvýhodňujícím právním úkonem podle ust. § 241 insolvenčního zákona, poněvadž zde nejsou splněny zákonné předpoklady.

Soud dále uzavírá, že o zvýhodňující právní úkon by se v daném případě nejednalo ani tehdy, že by dlužník v úpadku v době poskytnutí zálohy byl. V řízení bylo prokázáno, že se jednalo o právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění, poněvadž poskytování záloh objednateli zhotovitelům děl ve stavebnictví je zcela obvyklé a z provedeného dokazování vyplynulo, že dlužník zálohy poskytoval i jiným subjektům. Dlužník obdržel přiměřené protiplnění, poněvadž žalovaný dílo řádně dokončil a předal. Nejednalo se o úkon učiněný ve prospěch osoby blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern. Žalovaný jako osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohl ani při náležité pečlivosti poznat, že je dlužník v úpadku.

Zde tížilo důkazní břemeno žalovaného, který v řízení tuto námitku vznesl, a kterou se mu podařilo také prokázat.

Soud vzhledem k výše uvedeným závěrům žalobu v celém rozsahu zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., tzn. podle úspěchu ve věci, a přiznal žalovanému právo na náhradu nákladů řízení ve výši 16.456,--Kč, sestávající z odměny advokáta-4 úkony právní služby za převzetí zastoupení, vyjádření ve věci ze dne 21.03.2013, účast u jednání dne 09.03.2015 a účast u jednání dne 07.05.2015 á 3.100,--Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a 4 režijní paušály á 300,--Kč podle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky, vše zvýšené o náhradu za 21 % daň z přidané hodnoty. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalobkyně povinna zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15.05.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně