31 ICm 325/2010
Jednací číslo: 31 ICm 325/2010-28 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 1137/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce: FAMILY CZECH SERVIS s.r.o., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Studentská 341, PSČ 735 81, IČO 26872404, proti žalované: JUDr. Adéla Konvičková, advokátka se sídlem Masná 10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 1731/18, 737 01 Český Těšín, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 1137/2010 za dlužníkem Marcelem anonymizovano pohledávku ve výši 11 614,--Kč, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Insolvenční žalobou ze dne 10.5.2010 doručenou soudu dne 11.5.2010 se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení za dlužníkem Marcelem anonymizovano pohledávku ve výši 11 614,--Kč. Žalobu odůvodnil tvrzením, že dne 16.9.2009 uzavřel s dlužníkem smlouvu o půjčce, na jejímž základě mu poskytl peněžitou půjčku ve výši 15 000,--Kč. Poplatek činil částku 8 400,--Kč a dlužník byl tedy povinen zaplatit žalobci celkem částku 23 400,--Kč, a to ve 39 splátkách po 600,--Kč. Žalovaná insolvenční správkyně dne 28.4.2010 pohledávku žalobce, kterou přihlásil do insolvenčního řízení, popřela co do pravosti i výše, a to pokud jde o částku 11 614,--Kč. Částka 11 614,--Kč je tvořena smluvní pokutou ve výši 10 000,--Kč a penále ve výši 1 614,--Kč za dobu od 18.1.2010 do 9.2.2010 ve výši 0,3 % denně z částky 23 400,--Kč, tj. z poskytnuté půjčky včetně poplatku. Nárok na tuto smluvní pokutu a penále vyplývá z čl. IV výše uvedené smlouvy o půjčce.

Žalovaná navrhla, aby žaloba byla zamítnuta. Namítla, že žaloba byla podána pouze proti ní jako insolvenční správkyni, ačkoliv pohledávka, která je předmětem sporu, byla popřena jak jí, tak dlužníkem. Žaloba tudíž měla být podána i proti dlužníkovi. Dále namítla, že ze čtvrtého odst. čl. IV smlouvy o půjčce jednoznačně nevyplývá, že by žalobce jakožto věřitel měl nárok na smluvní pokutu a penále. Toto ustanovení je nejasné a nesrozumitelné a podle ust. § 37 odst. 1 obč.zák. je tudíž neplatné. Dále namítla, že smluvní pokuta ve výši 10 000,--Kč (popř. 11 614,--Kč) je ve vztahu k poskytnuté jistině ve výši 15 000,--Kč nepřiměřeně vysoká. Výše uvedené ujednání ve smlouvě o půjčce je tudíž neplatné také pro rozpor s dobrými mravy podle ust. § 3 obč.zák.

Soud ve věci rozhodl, aniž podle ust. § 115a) o.s.ř. se souhlasem účastníků nařizoval jednání.

Spisem Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 31 INS 1137/2010 bylo prokázáno, že :

-usnesením ze dne 15.3.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením, -insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Adéla Konvičková, -žalobce přihláškou pohledávky ze dne 22.2.2010 evidovanou v oddíle spisu P1 přihlásil do řízení pohledávku ve výši 24 814,--Kč tvořenou nesplacenou jistinou ze smlouvy o půjčce ze dne 16.9.2009 ve výši 13 200,--Kč, smluvní pokutou ve výši 10 000,--Kč a penále ve výši 1 614,--Kč (0,3 % z částky 23 400,--Kč za dobu od 18.1.2010 do 9.2.2010), -insolvenční správkyně a dlužník u přezkumného jednání konaného dne 28.4.2010 popřeli část této pohledávky, která byla přezkoumána jako nevykonatelná, ve výši 11 614,--Kč co do pravosti, -insolvenční správkyně dne 30.4.2010 žalobce vyzvala k podání incidenční žaloby a tato výzva byla žalobci doručena dne 4.5.2010, -usnesením ze dne 4.5.2010 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a téhož dne bylo toto rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

ICM R

Vyrozuměním ze dne 30.4.2010 bylo prokázáno, že žalovaná žalobci sdělila, že v insolvenční věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 1137/2010 popřela na přezkumném jednání konaném dne 28.4.2010 částečně jím přihlášenou pohledávku, která vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 16.9.2009 a byla přihlášena v celkové výši 24 814,--Kč. Uvedená pohledávka byla popřena správkyní i dlužníkem co do výše 11 614,--Kč, ve zbytku, tj. v částce 13 200,--Kč byla uznána a zjištěna. Současně žalobce poučila o právu podat proti osobě insolvenční správkyně a proti osobě dlužníka žalobu na určení výše popřené pohledávky, a to u shora uvedeného insolvenčního soudu ve lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle ust. § 410 odst. 1 insolvenčního zákona ve znění účinném do 30.3.2011 není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190-202. Podle odst. 2 téhož ustanovení popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro začátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Insolvenční správce a dlužník mají při popření pohledávky v režimu oddlužení v rozsahu shodného popření v incidenčním řízení postavení nerozlučných společníků, což mimo jiné znamená, že chce-li být věřitel s incidenční žalobou úspěšný, musí jeho žaloba na určení pohledávky směřovat vůči oběma popírajícím. Insolvenční zákon současně připouští, aby propadná lhůta k podání takové žaloby počala běžet, popř. i skončila ve vztahu ke každému z popírajících odlišně. Směřuje-li žaloba vůči insolvenčnímu správci, musí být podána u soudu do 30 dnů od skončení přezkumného jednání, jemuž byl věřitel přítomen, jinak do 15 dnů poté, kdy věřitel obdržel vyrozumění insolvenčního správce o popření své pohledávky s poučením o následcích v případě, že takovou žalobu včas nepodá. Ve vztahu k dlužníkovi mohou nastat účinky popření až tehdy, když nastanou účinky oddlužení.

Žalobce se v daném případě přezkumného jednání konaného dne 28.4.2010 nezúčastnil. Vyrozumění o popření jeho pohledávky mu bylo doručeno dne 4.5.2010. Lhůta k podání žaloby na určení mu tak podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona skončila dne 28.5.2010. Žaloba proti insolvenčnímu správci došla do tohoto dne soudu a byla tudíž podána včas.

ICM R

Účinky oddlužení nastaly v daném případě dne 4.5.2010, kdy bylo usnesení soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře zveřejněno v insolvenčním rejstříku. 30 denní lhůta k podání žaloby proti dlužníkovi tak skončila dnem 3.6.2010.

V textu ust. § 197, 198 a § 410 insolvenčního zákona ve znění účinném do 30.3.2011, ani ve znění ust. § 13 vyhl. č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení nebyla zřetelně vyjádřena povinnost věřitele podat incidenční žalobu proti insolvenčnímu správci i dlužníkovi, pokud oba jeho pohledávku popřeli. Tento nedostatek odstranila až novela insolvenčního zákona učiněná zákonem č. 69/2011 Sb., která mimo jiné do ust. § 410 odst. 2 doplnila větu: Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. Bylo tedy nezbytné, aby věřitel s popřenou pohledávkou byl na tuto skutečnost (povinnost podat žalobu i proti dlužníkovi) upozorněn.

V daném případě byl žalobce na nutnost podat žalobu i proti dlužníkovi upozorněn insolvenční správkyní ve vyrozumění ze dne 30.4.2010. Přes tuto skutečnost však žalobu vůči dlužníkovi ve lhůtě do 3.6.2010 nepodal. Soud proto žalobu pro nedostatek pasivní věcné legitimace zamítl, aniž se zabýval tím, zda předmětná pohledávka je po právu či nikoliv.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, poněvadž žalovanému, který byl v řízení plně úspěšný, žádné náklady řízení podle obsahu spisu nevznikly (ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 04.04.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Martina Pospíšilová samosoudkyně

ICM R