31 ICm 3008/2011
31 ICm 3008/2011 52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci žalobců a) Ivana anonymizovano , anonymizovano , Klarisky 558/9, 644 00 Brno, zast. obecným zmocněncem JUDr. Liborem anonymizovano , Klarisky 558/9, 623 00 Brno Voříškova 4, 623 00 Brno, a b) JUDr. Libor anonymizovano , nar. 2.6.1960, Klarisky 558/9, 644 00 Brno (dříve Voříškova 4, 623 00 Brno) proti žalovanému Mgr. Martin Jelínek, Hlinky 138/27, 603 00 Brno, insolvenční správce dlužníka INOVIA BRNO, spol. s r.o., Kosmákova 23, 615 00 Brno, IČ 60737387

o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobci domáhali vyloučení pozemku parc. č. 988/67, ostatní plocha o výměře 2250 m2 zapsaného na LV č. 924, katastrální území Soběšice, obec Brno, okres Brno-město z majetkové podstaty dlužníka INOVIA BRNO, spol. s r.o., Kosmákova 23, 615 00 Brno, IČ 60737387, kam byl zapsán pod položkou III. Nemovité věci, poř. č. 2, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne domáhali se žalobci proti žalovanému vyloučení pozemku parc. č. 988/67, ostatní plocha o výměře 2250 m2 zapsaného na LV č. 924, katastrální území Soběšice, obec Brno, okres Brno-město z majetkové podstaty dlužníka INOVIA BRNO, spol. s r.o., Kosmákova 23, 615 00 Brno, IČ 60737387, kam byl zapsán pod položkou III. Nemovité věci, poř. č. 2. Uvedli, že na základě nepojmenované smlouvy ( Smlouvy o zajištění inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na náklady s tím spojené ) ze dne 1.11.1999 se spolupodíleli částkou 404.000,-Kč (s DPH 424.200,-Kč) na financování nákupu sporného pozemku, který se měl dostat do jejich spoluvlastnictví s dalšími subjekty finančně se na této akci podílejícími.

Žalovaný insolvenční správce dlužníka podáním ze dne 29.2.2012 nárok žalobců na vyloučení pozemku parc. č. 988/67, ostatní plocha o výměře 2250 m2 zapsaného na LV č. 924, katastrální území Soběšice, obec Brno, okres Brno-město neuznal, neboť jimi uváděná smlouva výslovný závazek dlužníka k převodu sporného pozemku, jehož je dlužník jediným vlastníkem, do vlastnictví či spoluvlastnictví se žalobci neobsahovala.

Podle ust. § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Předpoklady, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty, jsou obdobné jako ty, k nimž dospěla soudní praxe (srv. např. rozsudky Nejvyššího soudu uveřejněné pod čísly 58/1998, 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) při žalobě o vyloučení majetku ze soupisu majetku konkursní podstaty, tedy

1) označený majetek byl insolvenčním správcem příslušného dlužníka pojat do soupisu majetkové podstaty, 2) vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy této osobě bylo doručeno vyrozumění insolvenčního správce o soupisu majetku, k němuž tato osoba uplatňuje právo vylučující soupis, 3) žalovaným je insolvenční správce, 4) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku, trvají účinky konkursu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě (nebyl v mezidobí ze soupisu majetku vyloučen), 5) osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokáže nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí jí.

Pro rozhodnutí o této žalobě je určující, že žalobci neprokázali poslední z vypočtených podmínek, když o splnění zbývajících neměl soud pochybnosti. Jak vyplývá ze žaloby,

žalobci se domáhali vyloučení sporné nemovitosti ze soupisu pouze na základě tvrzení, že spolupodílením se na zajištění inženýrských sítí poskytnutím příspěvku na náklady s tím spojené na sporném pozemku se měli stát jeho spoluvlastníky. Provedeným dokazováním takový závazek dlužníka zjištěn nebyl, žalobci se měli spolupodílet pouze na zajištění inženýrských sítí na sporném pozemku ve vlastnictví dlužníka strategicky (příjezdová komunikace, vedení inženýrských sítí) souvisejícím s pozemkem v jejich vlastnictví, proto lze uzavřít, že podmínka, aby žalobcům nejpozději ke dni vydání tohoto rozhodnutí svědčilo právo, které vylučuje zařazení (a setrvání) sporného pozemku v soupisu majetku dlužníka, splněno nebylo.

Podle ust. § 157 odst. 4 OSŘ v odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

Proto soud rozhodl, jak uvedeno.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ v návaznosti na ust. § 142 odst. 1,2 OSŘ analogicky. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, ale náklady řízení mu v souvislosti s tímto sporem nevznikly. Proto soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku bylo lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu; vzhledem k tomu, že se všichni účastníci práva odvolání účinně vzdali, nelze se proti tomuto rozsudku odvolat a ten nabývá právní moci doručením účastníkům.

Krajský soud v Brně dne 27. 8. 2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská