31 ICm 299/2013
31 ICm 299/2013-112 KSOS 31 INS 16320/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce Stavitelství VEHA CZ s.r.o., se sídlem Bohuslavice, Školní 348, PSČ 747 19, IČO: 28648293, proti žalované Mgr. Magdaleně Gebauerové, se sídlem Opava, Dolní náměstí 117/3, PSČ 746 01, insolvenční správkyni úpadce REALSTAV MORAVA spol. s r.o., se sídlem Opava-Předměstí, Olomoucká 9/8, PSČ 746 01, IČ 26836921, o určení pravosti a zjištění pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem REALSTAV MORAVA spol. s r.o., se sídlem Opava-Předměstí, Olomoucká 9/8, PSČ 746 01, IČO: 26836921, pohledávku ve výši 606.483,50 Kč z titulu smlouvy o dílo ze dne 01.07.2011 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem, která byla řádně žalobcem uplatněna v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 31 INS 16320/2012, a to přihláškou ze dne 03.09.2012, a aby žalovanému byla uložena povinnost přihlášenou a jím popřenou pohledávku žalobce ve výši 606.483,50 Kč z titulu smlouvy o dílo ze dne 01.07.2011 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem zahrnout mezi pohledávky zjištěné v insolvenčním řízení sp.zn. isir.justi ce.cz

KSOS 31 INS 16320/2012, které je vedeno Krajským soudem v Ostravě, se zamítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě na náhradě nákladů řízení částku 5.950,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 31.01.2013 došlou soudu dne 01.02.2013 domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem REALSTAV MORAVA spol. s r.o., se sídlem Opava-Předměstí, Olomoucká 9/8, PSČ 746 01, IČO: 26836921 (dále jen dlužník) pohledávku ve výši 606.483,50 Kč z titulu smlouvy o dílo ze dne 01.07.2011 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem, která byla řádně žalobcem uplatněna v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 31 INS 16320/2012, a to přihláškou ze dne 03.09.2012, a aby žalovanému byla uložena povinnost přihlášenou a jím popřenou pohledávku žalobce ve výši 606.483,50 Kč z titulu smlouvy o dílo ze dne 01.07.2011 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem zahrnout mezi pohledávky zjištěné v insolvenčním řízení sp.zn. KSOS 31 INS 16320/2012, které je vedeno Krajským soudem v Ostravě. Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalobce do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku ve výši 606.483,50 Kč z titulu ceny provedených prací vyúčtovaných fakturou č. 0332011 znějící na částku 266.755,50 Kč, splatnou dne 25.12.2011, fakturou č. 0322011 znějící na částku 339.728,-Kč, splatnou dne 15.12.2011. Při přezkumném jednání konaném dne 14.01.2013 žalovaná jako insolvenční správkyně (dále jen IS) popřela přihlášenou pohledávku z důvodu, že pohledávka žalobce zanikla započtením pohledávky dlužníka z titulu smluvní pokuty z důvodu, že žalobce neprovedl dílo řádně a včas. Žalobce s popřením pohledávky nesouhlasil a uvedl, že v prodlení s prováděním či dokončením díla nebyl. Namítl, že v prodlení byl dlužník, a to s dodáním projektové dokumentace, dle které mělo být dílo prováděno, resp. dodání jejích změn po dobu delší než 14 dní. Dílo bylo provedeno řádně bez vad, o čemž svědčí, že nikdy nebyla písemně reklamována žádná vada.

Žalovaná v písemném procesním stanovisku uvedla, že právním důvodem vzniku pohledávky žalobce ve výši 606.483,50 Kč byla smlouva o dílo č. 2010204-D03 ze dne 01.07.2011, jejímž předmětem byla výstavba rodinného domu na pozemku parc. č. 3751/93, k. ú. Stará Bělá. Ve smlouvě bylo ujednáno, že k výstavbě rodinného domu se zavázal žalobce jako zhotovitel a dlužník jako objednatel se zavázal zaplatit cenu za řádné a včasné provedení ve výši 2.862.174,-Kč. Termín ukončení prací na výstavbě rodinného domu byl ve smlouvě stanoven na 01.10.2011. Ve smlouvě bylo dále ujednáno, že v případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem řádného předání díla nebo dohodnuté části, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Žalobce své povinnosti ze smlouvy řádně a včas nesplnil, proto dlužník žalobci dne 19.10.2011, tj. 19 dnů po sjednaném termínu ukončení smlouvy zaslal urgentní výzvu týkající se plnění rozsahu díla ze smlouvy o dílo. Na urgentní výzvu žalobce reagoval písemným odstoupením od smlouvy ze dne 21.10.2011. Žalovaná má za to, že odstoupení nebylo oprávněné, jelikož ze strany dlužníka nebyla porušena žádná povinnost. Jelikož práce nebyly řádně a včas ukončeny, vyúčtoval dlužník žalobci smluvní pokutu ve výši 613.936,32 Kč a tuto dne 13.12.2011 na základě oznámení o provedení jednostranného zápočtu pohledávky a závazku ke dni 13.12.2011 započetl na úhradu faktur vystavených zhotovitelem.

Žalobce dále uvedl, že žalovaná vede proti žalobci žalobu o zaplacení smluvní pokuty ve výši 613.936,32 Kč, která je vedena pod sp. zn. 11 ECm 58/2013, kdy právní titul tvrzené pohledávky je totožný s právním titulem v tomto řízení. Žalobce dále namítl, že mezi ním a dlužníkem nedošlo k písemnému ujednání ohledně smluvní pokuty, jelikož smlouvu o dílo písemně neakceptoval, tuto uzavřel pouze ve formě ústní. Uvedl, že návrh smlouvy o dílo předložený dlužníkem neakceptoval, jelikož nedošlo k dohodě o rozsahu díla. Sdělil, že tvrzenou písemnou smlouvu o dílo uzavřela bez jakéhokoliv oprávnění za žalobce paní Eva Horáčková, která byla zaměstnancem žalobce, pracovala jako sekretářka a tedy neměla jakékoliv oprávnění k podpisu předmětné smlouvy. V době uzavření smlouvy byl jednatelem společnosti Jan Horáček, a ten smlouvu nepodepsal, a další osobou oprávněnou k podpisu smlouvy byl současný jednatel, Vladimír Horáček. Tito na místě realizace díla jednali s dlužníkem stran smlouvy o dílo, avšak došlo k nedohodě stran rozsahu díla, kdy žalobce neakceptoval žalovanou navržený rozsah, ani další smluvní ujednání, a proto nedošlo k uzavření písemné smlouvy o dílo, neboť tuto nebylo možné na místě upravit.

K ústnímu jednání konanému dne 25.08.2016 se žalobce, ačkoliv řádně a včas předvolán, nedostavil, soud jednal v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. v jeho nepřítomnosti.

Ze spisu sp. zn. 11 ECm 58/2013 bylo zjištěno, že řízení v této věci je přerušeno do skončení tohoto incidenčního sporu.

Žalovaná setrvala na svém procesním stanovisku a prohlásila, že mezi účastníky řízení není sporu o skutečnosti -že žaloba na určení práva byla podána včas, -že práce, jež byly vyúčtovány fakturami č. 0322011 a 0332011, byly provedeny a nerozporuje cenu vyúčtovaných prací.

V dané věci bylo sporu o skutečnosti -zda smlouva o dílo byla podepsána Vladimírem Horáčkem a tím byla ujednána smluvní pokuta, -zda a kdy smlouva o dílo zanikla, -zda žalovaná pohledávka zanikla na základě započtení pohledávky dlužníka za žalobcem z titulu smluvní pokuty.

Žalovaná dále tvrdila, že smlouva o dílo zanikla na základě ústní dohody ke dni 19.10.2011.

Soud ve věci nejprve zjišťoval, zda byly splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou zabývat.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 16320/2012-A11 ze dne 09.10.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a IS ustanovena žalovaná.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 16320/2012-B4 ze dne 15.01.2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Přihláškou P12 si žalobce jako věřitel č. 12 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 606.483,50 Kč z titulu neuhrazených faktur za dodávky materiálu a práce dodaných věřitelem na stavbu dlužníka. K přihlášce byla připojena kopie smlouvy č. 2010204-D03 a kopie faktur č. 0322011 a 0332011, dopisy ze dne 21.10.2011, 11.11.2011, 13.12.2011 a upomínka ze dne 25.01.2012.

Ze seznamu přihlášených pohledávek žalobce jako věřitele č. 12 bylo zjištěno, že žalovaná u přezkumného jednání dne 09.01.2013 popřela pohledávku co do pravosti z důvodu zápočtu ceny provedených prací proti smluvní sankci vyúčtované dlužníkem ve výši 613.936,32 Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání a zápisu ze schůze věřitelů konaném dne 09.01.2013 bylo zjištěno, že IS popřela pohledávku P12 a že upravený seznam přihlášených pohledávek tvoří součást protokolu o přezkumném jednání.

Po takto provedeném dokazování soud učinil závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může nárokem uplatněným incidenční žalobou zabývat (zjištění úpadku dlužníka, ustanovení žalované IS, řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, řádné popření přihlášené pohledávky IS. S ohledem na nespornou skutečnost, že žaloba byla podána včas, byl rovněž učiněn závěr o včasnosti podané žaloby (§ 198 odst. 1 IZ).

Poté, co soud učinil závěr o splnění výše uvedených předpokladů, zabýval se oprávněností nároku uplatněného incidenční žalobou.

Z originálu smlouvy o dílo č. 2010204-D03 ze dne 01.07.2011 předložené žalobcem bylo zjištěno, že dlužník jako objednatel a žalobce jako zhotovitel se dne 01.07.2011 dohodli, že zhotovitel provede pro objednatele výstavbu rodinného domu, Ostrava-Bělá, na pozemkové parcele č. 3751/93 v katastrálním území Stará Bělá a objednatel se zavázal zaplatit sjednanou cenu díle bez DPH ve výši 2.862.174,-Kč, přičemž rozsah díla je vymezen a specifikován v položkovém rozpočtu ze dne 22.06.2011, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Ve smlouvě bylo ujednáno, že zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání do 01.10.2011. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem řádného předání díla nebo dohodnuté části, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení (článek III. bod 2.3 smlouvy). Za objednatele je smlouva podepsána jednatelem dlužníka Zdeňkem Toškou a za zhotovitele Vladimírem Horáčkem, ředitelem žalobce.

S ohledem na spornou skutečnost, zda podpis na smlouvě o dílo je podpisem Vladimíra anonymizovano , byl ustanoven znalec v oboru písmoznalectví Mgr. Radim Mončka, který ve věci podal písemný znalecký posudek.

Ze znaleckého posudku v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo ze dne 17.04.2016, č. 47/2015 vyhotoveným Mgr. Radimem Mončkou, znalcem v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, strojové písmo, technické zkoumání dokladů a písemností, bylo zjištěno, že znalec učinil závěr, že podpis na smlouvě o dílo je velmi pravděpodobně podpisem Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 348, Bohuslavice. Znalec měl k dispozici ke zkoumání počet 47 kusů srovnávacích podpisů za období 1996-2015, které dokumentují extrémně vysokou písařskou variabilitu Vladimíra anonymizovano . Využitelné podpisy jsou ve znaleckém posudku označeny červeným rámečkem, přičemž nejvyšší vypovídací hodnotu měly podpisy na žádosti o vrácení řidičského oprávnění ze dne 30.10.2013 a podpis na žádosti o vydání občanského průkazu ze dne 22.01.2010, které svým tvarem i rozsahem plně odpovídají podpisu spornému. Na základě analýzy popisu proměření a srovnání sporného podpisu s využitelnými srovnávacími podpisy byly zjištěné významné shodné znaky. V průběhu zkoumání tak byly zjištěny, reprodukovány a popsány, zejména díky rozsáhlému srovnávacímu materiálu ve formě ukázek (podpisy napsané bez souvislosti se souzenou věcí) výhradně shodné znaky, což přestože vysoká písařská variabilita obecně relativně snižuje rezistenci podpisu vůči činnosti eventuálního padělatele, v tomto konkrétním případě naopak umožňuje formulovat vysoký stupeň závěru, neboť je nepravděpodobné, že by padělatel mohl mít k dispozici právě tyto podpisy Vladimíra anonymizovano , podle nichž by se mohl pokusit o napodobení takového podpisu. Součástí znaleckého posudku je tabulka písmoznaleckých závěrů:

Z tabulky je zřejmé, že závěr velmi pravděpodobně ano následuje po závěru jednoznačně ano .

Skutečnost, že smlouva o dílo byla žalobcem podepsána, tak vzal soud za prokázanou znaleckým posudkem, přičemž žalobce jeho správnost nezpochybnil, ačkoli byl vyzván výzvou ze dne 19.04.2016, č. j.-100. Ve znaleckém posudku sice nebyl učiněn kategorický závěr, že Vladimír Horáček za žalobce smlouvu jednoznačně podepsal, avšak byl vysloven vysoce pravděpodobnostní závěr, že smlouvu podepsal. V tabulce písmoznaleckých závěrů se jedná hned o druhý závěr, který následuje po kategorickém závěru, že se jedná o pravý podpis. Soud má tak za to, že velmi pravděpodobnost podpisu Vladimíra anonymizovano na smlouvě je pro závěr o pravosti podpisu mírou naprosto dostatečnou, přičemž přihlédl ke skutečnosti, že správnost znaleckého posudku nebyla žalobcem zpochybněna a rovněž ke skutečnosti, že smlouva o dílo opatřená podpisem Vladimíra anonymizovano byla přílohou jak žaloby, tak přihlášky do insolvenčního řízení.

Poté, co soud učinil závěr o uzavření smluvního vztahu ve smyslu ust. § 536 obch. zák. o smlouvě o dílo, kterou se žalobce zavázal k provedení díla a dlužník se zavázal k zaplacení sjednané ceny, se soud zabýval oprávněností procesní obrany žalované, a to zda žalovaná pohledávka zanikla na základě započtení pohledávky dlužníka za žalobcem z titulu smluvní pokuty.

Fakturou č. 0322011 ze dne 31.10.2011 žalobce jako dodavatel vyúčtoval dlužníku jako odběrateli částku ve výši 339.727,52 Kč dle smlouvy o dílo dle přiloženého soupisu provedených prací.

Fakturou č. 0332011 ze dne 10.11.2011 žalobce jako dodavatel vyúčtoval dlužníku jako odběrateli částku ve výši 266.755,50 Kč dle smlouvy o dílo dle přiloženého soupisu provedených prací.

Urgentní výzvou ze dne 19.10.2011 dlužník vyzval žalobce k řádnému plnění díla dle smlouvy o dílo č. 2010204-D03 ze dne 01.07.2011.

Dopisem ze dne 23.11.2011 žalobce v zastoupení Vladimíra anonymizovano sdělil žalované, že není schopen dokončit výstavbu rodinného domu Ostrava-Bělá dle smlouvy o dílo ze dne 01.07.2011, a to z důvodu nedostatku kapacit k provedení díla ve sjednaném termínu. Sdělil, že ukončil práce na díle a souhlasil s tím, aby dílo dokončil vlastními silami nebo jiným subjektem, a to ve své režii.

Z vyčíslení sankcí ze smlouvy o dílo č. 2010204-D03 ze dne 01.07.2011 bylo zjištěno, že dne 09.11.2011 dlužník vyčíslil smluvní pokutu ke dni 09.11.2011 dle bodu 3 článku III. smlouvy o dílo č. 2010204-D03 ze dne 01.07.2011. Smluvní pokuta ke dni 09.11.2011 činí částku 613.936,32 Kč dle výpočtu: cena díla 3.148.391,40 Kč vč. DPH/ 100 x 0,5 to je 15.741,957 Kč za každý i započatý den prodlení, termín ukončení dle smlouvy o dílo byl 01.10.2011, za prodlení od 02.10.2011 do 09.11.2011 včetně to je 39 dnů prodlení, dle výpočtu 15.741,957 Kč x 39 to je 613.936,32 Kč. Dále dlužník vyzval objednatele k zaplacení této smluvní pokuty. Vyčíslení bylo dle dodejky žalobci doručeno dne 10.11.2011.

Z oznámení o provedení jednostranného zápočtu pohledávky a závazku ke dni 13.12.2011 bylo zjištěno, že dlužník započetl smluvní pokutu vyčíslenou k 09.11.2011 dle smlouvy o dílo 2010204-D03 ze dne 01.07.2011 na úhradu faktur vystavených zhotovitelem č. 0322011 ze dne 31.10.2011 a č. 0332011 ze dne 10.11.2011 v celkové výši 606.483,50 Kč.

Vyzval žalobce k zaplacení rozdílu ve výši 7.452,82 Kč. Z dodejky bylo zjištěno, že listina obsahující započtení pohledávek a závazků byla převzala žalobcem dne 15.12.2011.

Odstoupením od smlouvy č. 2010204-D03 ze dne 21.10.2011 žalobce sdělil dlužníkovi, že odstupuje od smlouvy, protože: nevíme jak to bude dále pokračovat, co se týče termínu, poněvadž se pořád mění nákresy stavby. A co se týče soupisu prováděných prací, tak Vám byl zaslán emailem 02.09.2011 a od vaší firmy přišel potvrzený emailem až 21.09.2011, takže co se týče financí jsme taky na pochybách.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále obch. zák.) S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění účinném do 31.12.2013).

Odstoupit od smlouvy lze dle ust. § 344 obch. zák. pouze v případech, které stanoví smlouva nebo zákon. Odstoupení ve smlouvě nebylo sjednáno a jednostranně tedy mohl žalobce odstoupit jen v případech, které stanoví zákon, vždy na základě určité právní skutečnosti, která nastala po vzniku závazku. Tak typicky je to v důsledku prodlení, které znamená podstatné porušení smluvní povinnosti, a dále v případě, že smlouva sice nebyla prodlením porušena podstatným způsobem, ale povinnost nebyla splněna ani v dané dodatečné přiměřené lhůtě.

Sporné řízení je ovládáno zásadou projednací, která spočívá v tom, že tvrzení skutečností a navrhování důkazů je prokazujících je zásadně věcí účastníků řízení. Účastník má tedy povinnost tvrzení a povinnost důkazní (srov. ust. § 79 odst. 1 a ust. § 101 odst. 1 o.s.ř.). Důsledkem toho, že účastník rozhodné skutečnosti netvrdí a že tvrzení účastníka není prokázáno na základě navržených důkazů, je pro účastníka nepříznivé rozhodnutí o věci samé.

Žalobce nevylíčil rozhodné skutečnosti ohledně prodlení dlužníka a odstoupení žalobce od smlouvy o dílo a tyto skutečnosti ani nevyplynuly z dokazování. Žalobce tak neprokázal, že měl právo odstoupit od smlouvy jednostranným úkonem, jelikož mu takové právo nedává smlouva a nevyplývá ani ze zákona. Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 21.10.2011 tak nemá právní účinek stanovený v ust. § 349 obch. zák. (zánik smlouvy). Žalobce tak porušil povinnost včasného předání řádně provedeného díla, když dílo dle smlouvy neprovedl a nepředal.

Smluvní pokuta byla platně sjednána dle ust. § 544 a násl. obč. zák., a to v čl. III. bod 3 pro případ porušení povinnosti včasného předání řádně provedeného díla. Pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka z titulu provedených prací zanikla na základě jednostranného započtení pohledávky ve smyslu ust. § 580 obč. zák. z titulu smluvní pokuty, která byla řádně vyčíslena a poté započtena, přičemž zápočet byl žalobci doručen dne 15.12.2011. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož se žalovaná náhrady nákladů řízení vzdala, bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o povinnosti žalobce zaplatit státu náhradu nákladů řízení je odůvodněn ust. § 148 odst. 1 o.s.ř. Pro závěr, který z účastníků je povinen nahradit státu jeho náklady řízení, je rozhodující výsledek řízení. Náklady řízení státu spočívají ve znalečném vyplaceném znalci Mgr. Radimu Mončkovi ve výši 5.950,-Kč dle usnesení č. j.-102 ze dne 12.05.2016, které nabylo právní moci dne 08.06.2016. Náklady řízení státu je třeba zaplatit na účet Krajského soudu v Ostravě u ČNB Ostrava, číslo účtu 19-4123761/0710, KS 1148, VS 3142029913.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 25.08.2016

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová