31 ICm 2986/2011
Jednací číslo: 31 ICm 2986/2011-24 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 12820/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce: GE Money bank, a.s. se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO 25672720, zast. JUDr. Tomášem Sokolem advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00, proti žalované: Mgr. Eva Budínová se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, PSČ 738 01, insolvenční správkyně dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 286, PSČ 739 61, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 12820/2011 za dlužnicí Marcelou anonymizovano pohledávku ve výši 42 796,-Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech řízení částku 6 800,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky žalované Mgr. Zuzany Lubojacké se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, PSČ 738 01.

Odůvodnění:

Insolvenční žalobou ze dne 04.11.2011 doručenou soudu dne 07.11.2011 se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení za dlužnicí Marcelou anonymizovano pohledávku ve výši 42 796,--Kč. Žalobu odůvodnil tvrzením, že přihláškou ze dne 01.09.2011 přihlásil do insolvenčního řízení mimo jiné pohledávku ve výši 42 796,--Kč tvořenou náklady řízení vedeného před Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 151 EC 3754/2011. Tuto pohledávku přihlásil jako pohledávku podmíněnou, vázanou na splnění podmínky, a to nabytí právní moci soudního rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o žalobě ve věci samé a rovněž i o nákladech řízení. Žalovaná insolvenční správkyně pohledávku popřela co do pravosti s odůvodněním, že náklady řízení nebyly žalobci pravomocně přiznány. Popření pohledávky je nedůvodné. Pohledávka je naprosto předvídatelná a podmínka je v přihlášce dostatečně určitě vyjádřena a je splnitelná. Není tedy důvod tento budoucí nárok jako podmíněný nepřihlásit. Žalovaná popřením pohledávky popírá smysl oddlužení. Žalobce v průběhu řízení dále doplnil, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 151 EC 3754/2011-14 ze dne 10.11.2011 nabyl právní moci dne 03.01.2012 a předmětná pohledávka z titulu nákladů řízení se stala splatnou dne 07.01.2012.

Žalovaná navrhla, aby žaloba byla zamítnuta. Namítla, že pohledávka z titulu nákladů řízení žalobci dosud nevznikla. Nárok na náhradu nákladů řízení je samostatným procesním nárokem, který vzniká teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má v tomto směru konstitutivní povahu. Rozhodnutí soudu do dne přezkumného jednání nenabylo právní moci. Pohledávka žalobce tedy ke dni přezkumného jednání nevznikla.

Soud v souladu s ust. § 115a o.s.ř. nenařizoval jednání, poněvadž ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud učinil tato zjištění:

-Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.08.2011 č. j. KSOS 31 INS 12820/2010-A4 zjistil, že insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice Marcely anonymizovano a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Evu Budínovou, advokátku se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek.

-Z přihlášky pohledávky č. P 14 zjistil, že žalobce dne 01.09.2011 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 264 897,95 Kč. Jako dílčí pohledávku č. 4 přihlásil částku 191 482,12 Kč tvořenou nesplacenou jistinou ze smlouvy o úvěru s pojištěním klienta ze dne 04.12.2007 ve výši 113 677,31 Kč a příslušenstvím ve výši 77 804,81 Kč, z čehož částku 42 796,--Kč tvořily náklady řízení. Uvedl, že před zahájením insolvenčního řízení podal k vymožení pohledávky žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1, která je vedena pod sp. zn. 151 EC 3754/2011. Částku 42 796,--

ICM R

Kč představují náklady řízení, žalobce proto tuto část pohledávky přihlašuje jako podmíněnou, neboť předpokládá, že nalézací řízení bude v průběhu insolvenčního řízení pravomocně skončeno.

-Ze seznamu přihlášených pohledávek-P 14 zjistil, že insolvenční správkyně na přezkumném jednání konaném dne 06.10.2011 popřela část dílčí pohledávky č. 4 tvořenou náklady řízení ve výši 42 796,--Kč. Pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná.

-Z fotokopie výzvy ze dne 10.10.2011 zjistil, že insolvenční správkyně vyzvala žalobce k podání incidenční žaloby s odůvodněním, že část příslušenství pohledávky č. 4 ve výši 42 796,--Kč popřela co do pravosti proto, že se jedná o náklady řízení, které dosud nebyly pravomocně přiznány. Výzva byla právnímu zástupci žalobce doručena dne 19.10.2011.

-Z fotokopie rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 151 EC 2754/2011-14 ze dne 10.11.2011 zjistil, že soud uložil dlužnici Marcele anonymizovano zaplatit žalobci částku 148 686,12 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Dále ji zavázal zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 42 796,--Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Tomáše Sokola, advokáta. Rozsudek nabyl právní moci dne 03.01.2012.

Pokud jde o skutkový stav věci, soud dospěl k těmto závěrům:

Žalobce přihláškou č. P 14 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice řádně a včas mimo jiné pohledávku z titulu nákladů nalézacího řízení ve výši 42 796,--Kč, a to podle žaloby, kterou podal u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 151 EC 2754/2011. Pohledávku přihlásil jako pohledávku vázanou na podmínku-právní moc rozhodnutí ve věci. Tato pohledávka byla žalovanou insolvenční správkyní na přezkumném jednání popřena co do pravosti. Insolvenční správkyně žalobce, který se přezkumného jednání konaného dne 06.10.2011 nezúčastnil, výzvou ze dne 10.10.2011 vyrozuměla o popření pohledávky a současně jej poučila o právu podat proti osobě insolvenčního správce žalobu na určení pravosti popřené pohledávky. Výzva byla žalobci doručena dne 19.10.2011. Lhůta k podání žaloby na určení tak žalobci podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona skončila dne 07.11.2011. Žaloba proti insolvenční správkyni došla soudu dne 07.11.2011 a byla tudíž podána včas. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 151 EC 2754/2011-14 ze dne 10.11.2011 nabyl právní moci dne 03.01.2012.

Zjištěný skutkový stav věci soud právně posoudil takto:

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Za náklady spojené s uplatněním pohledávky se považují také náklady soudního řízení. Jedná se o nárok procesní, pohledávka vzniká teprve pravomocným rozhodnutím soudu podle ust. § 151 o.s.ř. o přiznání náhrady nákladů jednomu z účastníků proti druhému. Pravomocné rozhodnutí soudu o nároku na náklady řízení má tedy konstitutivní povahu (srov. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.9.2007).

ICM R

Žalobce přihlásil popřené náklady nalézacího řízení jako pohledávku podmíněnou (ust. § 173 odst. 3 insolvenčního zákona), vázanou na právní moc výše uvedeného rozsudku. Tento rozsudek nebyl v době podání přihlášky ani v době konání přezkumného jednání vydán. Právo na náhradu nákladů řízení podle tohoto rozsudku žalobci tedy do přezkumu nevzniklo a popření této pohledávky insolvenční správkyní bylo důvodné.

Soud na základě výše uvedeného žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaná byla v řízení plně úspěšná a soud jí proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 6 800,--Kč tvořenou odměnou advokáta podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění ve výši 6 200,--Kč (dva úkony právní služby za převzetí zastoupení a písemné vyjádření ve věci á 3 100,--Kč) a dvěmi režijními paušály á 300,--Kč podle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalobce povinen zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokátky žalované.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 30.09.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Martina Pospíšilová samosoudkyně

ICM R