31 ICm 2557/2011
Jednací číslo: 31 ICm 2557/2011-25 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 10223/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 61860069, proti žalovanému: Horizont ISPL v.o.s. se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 788/61, PSČ 710 00, IČO 285 99 373, insolvenční správce dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, 17. listopadu 753/66, PSČ 708 00, o určení pravosti pohledávky,

t a k t o:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 10223/2011 za dlužníkem Stanislavem Kučerou pohledávku ve výši 579,-Kč.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 10223/2011 za dlužníkem Stanislavem Kučerou pohledávku ve výši 105 332,04 Kč, se z a m í t á .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou ze dne 26.09.2011 doručenou soudu dne 27.09.2011 se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení za dlužníkem Stanislavem Kučerou pohledávku ve výši 105 911,04 Kč. Žalobu odůvodnil tvrzením, že na základě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100403255 ze dne 14.01.2011 poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 158 844,-Kč. Dlužník se zavázal poskytnutý úvěr žalobci vrátit ve 42 měsíčních splátkách po 3 782,-Kč, splatných vždy k 10. dni každého kalendářního měsíce, počínaje únorem 2011. Dlužník žalobci uhradil pouze 3 splátky, k 10.07.2011 byl v prodlení s úhradou splátky splatné dne 10.05.2011, dne 10.06.2011 a dne 10.07.2011. V souladu s čl. 12.3 písm. b) smluvních ujednání se tak pro prodlení dlužníka s úhradou 3 po sobě jdoucích splátek staly všechny závazky dlužníka ze smlouvy o úvěru splatnými. Stalo se tak ještě před rozhodnutím o úpadku dlužníka. Ke dni podání přihlášky dlužníkovi zbývalo na jistinu doplatit částku 147 498,-Kč (39 splátek po 3 782,-Kč). Dlužník se v průběhu splácení dostal do prodlení s úhradou některých splátek. Žalobci vznikl nárok na smluvní pokuty podle čl. 12.1 smluvních ujednání, a to nárok na smluvní pokutu ve výši 8 % z dlužné částky v případě prodlení s úhradou splátky úvěru o více jak 15 dní po termínu splatnosti a ve výši 13 % z dlužné splátky v případě prodlení s úhradou splátky úvěru o více jak 30 dní po termínu splatnosti. Žalobce tyto smluvní pokuty dlužníkovi vyúčtoval fakturami v celkové výši 1 701,-Kč. Žalobce pohledávku za dlužníkem ve výši 228 621,-Kč tvořenou nedoplatkem nominální hodnoty úvěru ve výši 147 498,-Kč a smluvními pokutami ve výši 1 701,-Kč a 79 422,-Kč (smluvní pokuta ve výši 50 % z nominální hodnoty úvěru za prodlení dlužníka s úhradou splátky více jak 60 dnů) přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 28.07.2011. Při přezkumném jednání konaném dne 06.09.2011 byla přihlášená pohledávka žalovaným insolvenčním správcem popřena co do částky 185 333,04 Kč. Dlužník pohledávku uznal v plné výši. Insolvenční správce žalobce o popření jeho pohledávky vyrozuměl dopisem doručeným mu dne 08.09.2011 a poučil jej o možnosti podat incidenční žalobu. Žalobce se žalobou nedomáhá určení pravosti 50 % smluvní pokuty ve výši 79 422,-Kč.

Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta. Namítl, že dlužník obdržel od žalobce částku 54 000,-Kč, uhradil částku 11 346,-Kč. Smluvní odměna činila 104 844,-Kč, což je 147 % ze skutečně půjčené částky, RPSN činí 96,96 %. Jedná se o nepřiměřeně vysokou smluvní odměnu, která je pro rozpor s dobrými mravy neplatná. Uznal proto pouze nárok na doplatek skutečně půjčené částky ve výši 42 654,-Kč se zákonným úrokem z prodlení za dobu od 10.05.2011 do 18.07.2011 ve výši 633,96 Kč.

Soud v souladu s ust. § 115a o.s.ř. nenařizoval jednání, poněvadž ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasili.

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud učinil tato zjištění:

-Z usnesení ze dne 18.07.2011 č. j. KSOS 31 INS 10223/2011-A6 zjistil, že Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku dlužníka Stanislava anonymizovano , povolil řešení jeho úpadku oddlužením, a že insolvenčním správcem byl ustanoven Horizont ISPL v.o.s., se sídlem Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava-Slezká Ostrava, IČO 28599373.

ICM R

-Z přihlášky pohledávky P1 ze dne 28.07.2011 zjistil, že žalobce touto přihláškou přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 228 621,-Kč tvořenou nedoplatkem na zesplatněné jistině (nominální hodnotě) ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100403255 ve výši 147 498,-Kč a smluvními pokutami ve výši 81 123,-Kč.

-Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 06.09.2011 a z části seznamu přihlášených pohledávek-P1 zjistil, že insolvenční správce u přezkumného jednání konaného dne 06.09.2011 popřel přihlášenou pohledávku co do výše 185 333,04 Kč.

-Z fotokopie vyrozumění o popření pohledávky ze dne 06.09.2011 včetně fotokopie dodejky zjistil, že insolvenční správce žalobce dne 06.09.2011 vyzval k podání incidenční žaloby a že tato výzva byla žalobci doručena dne 07.09.2011.

-Z usnesení ze dne 21.09.2011 č. j. KSOS 31 INS 10223/2011-B7 zjistil, že Krajský soud v Ostravě schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

-Z fotokopie návrhu na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100403255 ze dne 14.01.2011, z fotokopie oznámení o schválení úvěru ze dne 17.01.2011 a fotokopie splátkového kalendáře z téhož dne zjistil, že žalobce se s dlužníkem dohodl, že mu vyplatí částku 54 000,-Kč a dlužník bude tuto částku spolu s dohodnutým úrokem žalobci splácet ve 42 měsíčních splátkách po 3 782,-Kč. Celkem se zavázal zaplatit částku 158 844,-Kč. Úroková sazba byla sjednána ve výši 113,1 % p.a. a byla dohodnuta jako pevná na celou dobu splácení úvěru, RPSN činila 116,19 %. Měsíční splátky zahrnující splátku jistiny a úroku byly splatné vždy k 10. dni v měsíci, první splátka byla splatná k 10.02.2011. Dále zjistil, že nedílnou součást smlouvy tvořila smluvní ujednání V01012011, v jejichž čl. 12.1 byla pro případ prodlení dlužníka s úhradou splátky nebo její části o více než a) 15 dnů po termínu splatnosti sjednána smluvní pokuta ve výši 8 % z výše dlužné částky a b) 30 dnů po termínu splatnosti sjednána smluvní pokuta ve výši 13 % z výše dlužné částky. V čl. 12.3 písm. b) bylo ujednáno, že v případě prodlení dlužníka s úhradou 2 splátek nebo v případě prodlení dlužníka s úhradou splátky nebo její části déle než 60 dnů, stávají se automaticky všechny dosud nesplatné závazky dlužníka okamžitě splatnými.

-Z fotokopie výpisu z účtu ze dne 29.01.2011 č. 2, strany 14 zjistil, že žalobce dlužníkovi poskytl celkem částku 54 000,-Kč.

-Z karty klienta ke dni 28.07.2011 zjistil, že dlužník v době od 01.02.2011 do 03.05.2011 uhradil celkem 3 splátky splatné v době od 10.02.2011 do 10.04.2011 a že splátky č. 2 a 3 uhradil s prodlením více než 15 dnů.

-Z oznámení ze dne 10.07.2011 zjistil, že žalobce oznámil dlužníkovi, že jeho závazky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100403255 ze dne 14.01.2011 se z důvodu neplnění splátkového kalendáře staly okamžitě splatnými. Dlužná částka činila 228 621,-Kč (zbývající část splátek 147 498,-Kč, smluvní pokuty 1 701,-Kč a 50 % smluvní pokuta z výše půjčky 79 422,-Kč).

ICM R

-Z faktury č. 9100403255 ze dne 10.06.2011 a z faktury č. 9100403255 ze dne 20.07.2011 zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi za prodlení s úhradou splátky č. 2, 3, 4 a 5 8% smluvní pokutu z výše splátky, tj. 4 x 302,56 Kč. Za prodlení s úhradou splátky č. 4 vyúčtoval dlužníkovi 13 % smluvní pokutu z výše splátky, tj. 491,66 Kč, celkem tak vyúčtoval smluvní pokuty ve výši 1701,-Kč.

Pokud jde o skutkový stav věci, soud dospěl k těmto závěrům:

Žalobce jako věřitel a dlužník se písemně dohodli na poskytnutí peněžních prostředků ve výši 54 000,-Kč a žalobce tuto částku dlužníkovi vyplatil. Dlužník se tuto částku spolu s dohodnutým úrokem ve výši 113,1 % ročně zavázal žalobci zaplatit ve 42 měsíčních splátkách splatných vždy k 10. dni v měsíci ve výši 3 782,-Kč. Dlužník zaplatil 3 měsíční splátky po 3 782,-Kč, celkem tedy žalobci uhradil částku 11 346,-Kč. Poté splácet přestal a žalobce mu oznámil, že nesplacený zůstatek úvěru se pro neplacení stal splatným. Žalobce dlužníkovi za prodlení s úhradou jednotlivých splátek vyúčtoval 8 % a 13 % smluvní pokuty z výše splátky v celkové výši 1 701,-Kč. Z přihlášené pohledávky v celkové výši 228 621,-Kč insolvenční správce uznal nárok žalobce na doplacení poskytnuté částky 42 654,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení za dobu od 10.05.2011 do 18.07.2011 ve výši 633,96 Kč. Ve zbývající části přihlášenou pohledávku popřel co do výše 185 333,04 Kč. Insolvenční správce poté žalobce vyzval k podání této incidenční žaloby, kterou žalobce podal včas ve lhůtě stanovené ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona.

Zjištěný skutkový stav věci soud právně posoudil takto:

Mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o úvěru podle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. Smlouva o úvěru podle ust. § 497 obchodního zákoníku se řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků (ust. § 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku). V posuzované věci však jde o smluvní vztah se spotřebitelem a uplatní se proto ust. § 262 odst. 4 obchodního zákoníku, které stanoví, že na smlouvy o úvěru je třeba použít i ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Při právním posouzení tohoto smluvního vztahu se proto použijí i ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách (ust. § 51 a násl. občanského zákoníku). Smlouva dále musí odpovídat požadavkům zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů. Dále je třeba posoudit, zda předmětný smluvní vztah není v rozporu s ust. § 56 odst. 1 občanského zákoníku, které pod sankcí neplatnosti zakazuje, aby spotřebitelské smlouvy obsahovaly ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Dlužníkovi byla na základě uzavřené smlouvy poskytnuta částka 54 000,-Kč, částka 104 844,-Kč představovala sjednaný úrok. Soud se zabýval otázkou přiměřenosti výše tohoto sjednaného úroku. Dospěl k závěru, že úrok sjednaný ve výši 113,1 % ročně, tj. celkem 104 844,-Kč za poskytnutí úvěru ve výši 54 000,-Kč, je smluvním úrokem nepřiměřeně vysokým. Takovéto ujednání je podle ust. § 39 občanského zákoníku neplatné pro rozpor s ust. § 56 odst. 1 občanského zákoníku, neboť znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy.

ICM R

Smluvní pokutu ve výši 8 % a ve výši 13 % z výše splátky při prodlení s jejím zaplacením více než 15 dnů a více než 30 dnů soud neshledal neplatnou. Takto sjednaná smluvní pokuta podle ust. § 544 občanského zákoníku odpovídá své prevenční i kompenzační funkci.

Dlužník obdržel od žalobce úvěr ve výši 54 000,-Kč, měsíční splátka při dohodnutých 42 splátkách činila 1 285,70 Kč. 8 % smluvní pokuta z této splátky činí 103,-Kč, 13 % smluvní pokuta z této splátky činí 167,-Kč. Žalobci tak vznikl za prodlení dlužníka s úhradou 4 dohodnutých splátek po dobu více než 15 dnů a s úhradou 1 splátky po dobu více než 30 dnů nárok na smluvní pokutu v celkové výši 579,-Kč.

Soud na základě výše uvedených závěrů rozhodl, že žalobce má v insolvenčním řízení za dlužníkem Stanislavem Kučerou pohledávku v celkové výši 579,-Kč tvořenou smluvními pokutami a ve zbytku, tzn. pokud jde o částku 105 332,04,-Kč tvořenou sjednaným úrokem a částí smluvních pokut, žalobu zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný byl v řízení úspěšný z 98,9 % a vzniklo mu tak právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovanému však v řízení žádné náklady nevznikly a soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Martina Pospíšilová samosoudkyně

ICM R