31 ICm 2342/2011
KSBR 31 ICm 2342/2011 42 (KSBR 31 INS 5841/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci žalobce: Ing. František anonymizovano , anonymizovano , Rokycanova 5/518, 779 00, Olomouc, zastoupen obecným zmocněncem Mgr. Františkem anonymizovano , anonymizovano , Strmá 1105/4, 785 01, Šternberk proti žalovanému Mgr. Radoslav Lavička, Járy da Cimrmana 738/8, 779 00, Olomouc, insolvenční správce dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , Milkov 13, Ludmírov, 798 55, Hvozd u Prostějova, právně zastoupen JUDr. Tomášem Čejnou, advokátem, Dr. Skaláka 10, Přerov

o žalobě na určení pravosti pohledávky ve výši 148.520,-Kč

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce Ing. Františka Pěrušky, anonymizovano , Rokycanova 5/518, 779 00 Olomouc co do důvodu a výše 148.520,-Kč uplatněná v rámci insolvenčního řízení proti dlužníkovi Josefu Kuchařovi, anonymizovano , Milkov 13, Ludmírov-Milkov, 798 55 Hvozd u Prostějova, je poprávu a zjišťuje se pro účely insolvenčního řízení ve výši 148.520,-Kč jako pohledávka nezajištěná, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 23.8.2011, doručeným soudu dne 25.8.2011, učiněným prostřednictvím e-mailu, neopatřeným zaručeným elektronickým podpisem, se žalobce domáhal, aby soud určil, že jeho pohledávka uplatněná v rámci insolvenčního řízení proti úpadci Josefu Kuchařovi je po právu a zjišťuje se ve výši 148.520,-Kč.

Podle ust. § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v původním znění, podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.

Vzhledem k tomu, že toto podání nebylo ve lhůtě 3 dnů (do 29.8.2011) v souladu s ust. § 42 odst. 3 o.s.ř. doplněno, soud k němu nepřihlížel.

Dne 1.9.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena žaloba ze dne 23.8.2011 (předána k poštovní přepravě dne 31.8.2011), kterou se žalobce domáhal určení pravosti své pohledávky za dlužníkem ve výši 148.520,-Kč vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10.12.2005.

Soud nejprve hodnotil, zda jsou splněny formální předpoklady projednatelnosti incidenční žaloby vyplývající ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) z hlediska včasnosti žaloby.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat.

Ze seznamu přihlášených pohledávek se podává, že insolvenční správce a dlužník na přezkumném jednání konaném dne 26.7.2011 shodně popřeli nevykonatelnou pohledávku žalobce za dlužníkem ve výši 148.520,-Kč. Žalobce u přezkumného jednání nebyl přítomen.

Insolvenční správce ve smyslu ust. § 197 odst. 2 IZ podáním ze dne 26.7.2011 vyrozuměl žalobce o popření jeho nevykonatelné pohledávky a poučil jej o právu podat žalobu na určení své pohledávky u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci. Dále insolvenční správce žalobce poučil, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a neskončí dříve, než uplynutím 15-ti dnů od doručení vyrozumění. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 29.7.2011, jak soud zjistil z doručenky založené pod č.j. KSBR 31 INS 5841/2010-P12-3.

V posuzované věci tak lhůta k podání incidenční žaloby uplynula dnem 25.8.2011. Předmětná žaloba byla předána k poštovní přepravě dne 31.8.2011, avšak insolvenčnímu soudu byla doručena dne 1.9.2011. Dle ust. § 198 odst. 1 IZ nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Lhůta k podání incidenční žaloby dle ust. § 198 odst. 1 IZ je tak koncipována jako lhůta hmotněprávní , kdy pro její dodržení je nutno, aby předepsaný právní úkon byl ve stanovené lhůtě doručen příslušnému soudu a nikoliv jako lhůta procesní , kdy postačí, aby předepsaný právní úkon byl poslední den lhůty předán k poštovní přepravě. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, Brno.

Krajský soud v Brně dne 9.10.2013

JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská