31 ICm 1805/2011
Jednací číslo: 31 ICm 1805/2011-29 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 3829/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce: T&C DOMOV s.r.o. se sídlem Brno-Bystrc, Chudčická 1351/17, PSČ 635 00, IČO 27124339, proti žalovanému: Horizont ISPL v.o.s. se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 788/61, PSČ 710 00, IČO 28599373, insolvenční správce dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 00, zast. Mgr. Gabrielou Kaprálkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Občanská 16, PSČ 710 00, o určení pravosti pohledávky,

t a k t o:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 3829/2011 za dlužnicí Marcelou anonymizovano pohledávku ve výši 17 700,-Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 8 228,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám advokátky žalovaného Mgr. Gabriely Kaprálkové, se sídlem Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou ze dne 07.07.2011 doručenou soudu dne 12.07.2011 se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení za dlužnicí Marcelou anonymizovano pohledávku ve výši 17 700,-Kč. Žalobu odůvodnil tvrzením, že do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil přihláškou doručenou soudu dne 25.05.2011 pohledávku za dlužnicí v celkové výši 21 957,-Kč. Právním důvodem této pohledávky je směnka vlastní s přísl., vystavená dlužnicí. Pohledávku přihlásil jako vykonatelnou. Při přezkumném jednání konaném dne 23.06.2011 byla přihlášená pohledávka popřena žalovaným insolvenčním správcem co do částky 12 400,-Kč. Insolvenční správce žalobce o popření jeho pohledávky vyrozuměl dopisem ze dne 24.06.2011, který mu byl doručen dne 27.06.2011, a poučil jej o možnosti podat incidenční žalobu. Pohledávka byla žalobci přiznána rozhodčím nálezem Ing. Šárky Skálové ze dne 13.12.2010 sp. zn. 2486/10. Žalovaný považuje rozhodčí nález za nicotný, poněvadž rozhodčí doložka mezi stranami spotřebitelské smlouvy je nepřiměřenou klauzulí ve spotřebitelské smlouvě podle směrnice Rady 93/13/EHS, a to v souladu s rozhodnutím EDS C40-08. Žalobce s tímto závěrem žalovaného nesouhlasí. V daném případě se jedná o směnečnou pohledávku, nikoliv pohledávku ze spotřebitelské smlouvy. Rozhodčí doložka byla uzavřena jako samostatná smlouva, nebyla zakomponována do spotřebitelské smlouvy. Žalovaný popřel nárok smluvní pokutu ve výši 12 400,-Kč s odůvodněním, že tato je pro rozpor s dobrými mravy neplatná. Žalobce ani s tímto závěrem žalovaného nesouhlasí. Dne 03.05.2010 uzavřel s dlužnicí smlouvu o poskytnutí úvěru Quick půjčky. Součástí smlouvy byly podmínky pro poskytnutí úvěru. Smluvní pokuta byla sjednána ve výši dvojnásobku dlužné částky a paušální částky 4 900,-Kč (bod 7 podmínek). Takováto výše smluvní pokuty není nepřiměřená. Právním titulem a důvodem vzniku přihlášené pohledávky je navíc směnka a nikoliv uvedená smlouva. Směnka byla dlužnicí vystavena k zajištění pohledávek žalobce z výše uvedené smlouvy o úvěru. Směnečná suma, kterou žalobce do směnky dopsal v souladu s vyplňovacím směnečným prohlášením (bod 14 podmínek), představuje výši celkové dlužné částky vyplývající ze smlouvy, jak bylo dohodnuto v bodě 13 podmínek. Dlužnou částku tvoří nesplacený zůstatek jistiny úvěru ve výši 2 223,-Kč, úrok ve výši 278,-Kč, administrativní poplatek ve výši 695,-Kč (celkem 3 750,-Kč) a smluvní pokuta ve výši dvojnásobku dlužné částky (2x 3750,-Kč) a paušální částky 4 900,-Kč, tj. 12 400,-Kč. Právo na vyplnění směnky vzniklo žalobci tím, že dlužnice hrubě porušila smlouvu a podmínky, poněvadž se dostala do prodlení s placením po dobu delší 55 dnů. Částka 5 300,-Kč představuje náklady rozhodčího řízení.

Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta. Uvedl, že právo žalobce vyplnit bianco směnku vyplývá z podmínek pro poskytnutí úvěru Quick půjčky ze dne 03.05.2010, které jsou součástí smlouvy o úvěru Quick půjčky č. 3253390887 ze dne 03.05.2010, která je spotřebitelskou smlouvou. Ochrana spotřebitele musí být zachována i při užití směnky jako prostředku zajištění závazku spotřebitele ze spotřebitelské smlouvy ( viz nález Ústavního soudu ze dne 16.10.2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12). Rozhodčí doložka nebyla platně sjednána a rozhodčí nález nezakládá vykonatelnost pohledávky. Smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy, neboť je nepřiměřeně vysoká (součet dvojnásobku zajišťované pohledávky a paušální částky 4 900,-Kč). Dlužnice si půjčila 5 000,-Kč a byla povinna vrátit 5 000,-Kč, úrok 500,-Kč a administrativní poplatek 1 250,-Kč. Smluvní pokuta ve výši 12 400,-Kč činí cca 2,5 násobek půjčené částky. Ujednání o smluvní pokutě je tedy absolutně neplatné.

ICM R

Soud v souladu s ust. § 115a o.s.ř. nenařizoval jednání, poněvadž ve věci bylo možné rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud učinil tato zjištění:

-Z usnesení ze dne 28.04.2011 č. j. KSOS 31 INS 3829/2011-A8 zjistil, že Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 28.04.2011 o úpadku dlužnice a povolil řešení jejího úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Horizont ISPL v.o.s.

-Z přihlášky pohledávky P5 ze dne 25.05.2011 zjistil, že žalobce touto přihláškou přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 21 957,-Kč tvořenou jistinou ve výši 16 150,-Kč ze směnky vlastní č. 3253390887 ze dne 03.05.2010 a příslušenstvím ve výši 5 807,-Kč ( 6 % směnečný úrok p. a. z částky 16 150,-Kč za dobu od 18.10.2010 do 27.04.2011 ve výši 507,-Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 5 300,-Kč.

-Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 23.06.2011 a z části seznamu přihlášených pohledávek-P5 zjistil, že insolvenční správce u přezkumného jednání popřel přihlášenou pohledávku P5 ve výši 12 400,-Kč (nárok na smluvní pokutu) co do pravosti.

-Z fotokopie vyrozumění o popření pohledávky ze dne 24.06.2011 včetně fotokopie dodejky zjistil, že insolvenční správce vyzval žalobce k podání incidenční žaloby a že tato výzva byla žalobci doručena dne 27.06.2011.

-Z usnesení ze dne 12.07.2011 č. j. KSOS 31 INS 3829/2011-B8 zjistil, že Krajský soud v Ostravě schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a že toto rozhodnutí bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

-Z fotokopie smlouvy o úvěru Quick půjčky č. 3253390887 ze dne 03.05.2010, návrhu na poskytnutí úvěru ze dne 03.05.2010 a podmínek pro poskytování úvěru Quick půjčky ze dne 03.05.2010 zjistil, že žalobce se s dlužnicí dohodl, že jí poskytne úvěr ve výši 5 000,-Kč a dlužnice tuto částku splatí ve 25 týdenních splátkách á 270,-Kč do 25.10.2010. Úrok činil celkem 500,-Kč, administrativní poplatek činil 1 250,-Kč. Úvěr byl zajištěn bianco směnkou vlastní č. 3253390887, vystavenou dne 03.05.2010. Za porušení povinností dlužnice vyplývajících ze smlouvy a podmínek byla sjednána smluvní pokuta s tím, že její výše se řídí bodem 7 podmínek. Bylo dohodnuto, že součástí smlouvy je rozhodčí doložka. Dlužnice prohlásila, že si přečetla podmínky pro poskytnutí úvěru Quick půjčky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru a se kterými výslovně souhlasí. Podmínky stvrdila svým podpisem. V čl. 7 podmínek bylo dohodnuto, že dopustí-li se dlužnice hrubého porušení podmínek, za které smluvní strany považují mimo jiné prodlení dlužnice s kteroukoliv splátkou delší než 55 kalendářních dnů, bude celý zůstatek úvěru včetně úroku a administrativního poplatku okamžitě zeplatněn. Zesplatnění nastává automaticky den, kdy došlo k hrubému porušení podmínek. Smluvní pokuta pro případ hrubého porušení podmínek se sjednává ve výši dvojnásobku zbývající dlužné částky a paušální částky 4 900,-Kč.

ICM R

V čl. 13 bylo ujednáno, že úvěr je zajištěn, zejména bianco směnkou vystavenou dlužnicí bez vypsání data splatnosti a částky, která bude určena celkovou výší dlužné částky, tj. dlužným zůstatkem nesplaceného úvěru, úroku z úvěru, úroku z prodlení, administrativního poplatku, smluvních pokut a nákladů na vymáhání. V čl. 14 bylo dohodnuto, že dlužnice souhlasí s tím, že v případě hrubého porušení smlouvy o úvěru je žalobce oprávněn k dopsání data splatnosti a směnečné částky určené celkovou výší dlužné částky v bianco směnce a je oprávněn k vymáhání směnečné sumy soudní cestou nebo v rozhodčím řízení.

-Z fotokopie rozhodčí doložky ze dne 03.05.2010 zjistil, že žalobce a dlužnice se dohodli na tom, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z právních vztahů mezi účastníky této rozhodčí doložky, které se týkají předmětu podnikání žalobce, zejména smluv o úvěru, jakož i spory ze směnek zajišťujících závazky ze smluvních vztahů účastníků této rozhodčí doložky, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to jedním rozhodcem Ing. Šárkou Skálovou se sídlem Brno, Křenová 59, který je určen dohodou stran.

-Z fotokopie směnky č. 325 3390887 vystavené dlužnicí v Hlučíně dne 03.05.2010 zjistil, že dlužnice se jako výstavce zavázala za tuto vlastní směnku zaplatit na řad žalobce dne 18.10.2010 částku 16 150,-Kč. Směnka obsahovala údaj bez protestu .

-Z fotokopie rozhodčího nálezu ze dne 13.10.2010 číslo spisu 2486/10, který nabyl právní moci dne 30.12.2010, zjistil, že rozhodce Ing. Šárka Skálová se sídlem 602 00 Brno, Křenová 59, přiznal žalobci vůči dlužnici nárok na zaplacení částky 16 150,-Kč s 6 % úrokem p. a. od 18.10.2010 do zaplacení a nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 5 300,-Kč. Z odůvodnění nálezu vyplývá, že se jednalo o směnečnou pohledávku ze směnky vlastní č. 3253390887 ze dne 03.05.2010 se splatností 18.10.2010, kterou dlužnice nezaplatila.

Pokud jde o skutkový stav věci, soud dospěl k těmto závěrům:

Žalobce jako věřitel a dlužnice se písemně dohodli na poskytnutí peněžních prostředků ve výši 5 000,-Kč a dlužnice se zavázala tuto částku spolu s úrokem 500,-Kč a administrativním polatkem 1 250,-Kč žalobci zaplatit ve 25 týdenních splátkách ve výši 270,-Kč do 25.10.2010. Dlužnice poskytnutý úvěr zajistila vystavením blankosměnky na řad žalobce, na které žalobce po hrubém porušení smlouvy a zesplatnění úvěru vyplnil směnečnou sumu (dlužné splátky ve výši 2 223,-Kč, úrok ve výši 278,-Kč, administrativní poplatek ve výši 695,-Kč a smluvní pokuta ve výši 12 400,-Kč) a datum splatnosti (18.10.2010). Nárok na zaplacení částky 16 150,-Kč spolu s 6 % úrokem p. a. a náklady řízení byl žalobci přiznán pravomocným rozhodčím nálezem. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení částku 21 957,-Kč tvořenou pohledávkou ze směnky ve výši 16 150,-Kč a příslušenstvím-6 % směnečným úrokem p. a. ve výši 507,-Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 5 300,-Kč. Insolvenční správce přihlášenou pohledávku popřel co do nároku na smluvní pokutu ve výši 12 400,-Kč. Poté žalobce vyzval k podání této incidenční žaloby, kterou žalobce podal včas ve lhůtě stanovené ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona.

Zjištěný skutkový stav věci soud právně posoudil takto:

ICM R

Mezi žalobcem jako věřitelem a dlužnicí byla uzavřena smlouva o úvěru podle ust. § 497 a násl. obch. zák. V posuzované věci však jde o smluvní vztah se spotřebitelem a uplatní se proto ust. § 262 odst. 4 obch. zák., které stanoví, že na smlouvy o úvěru je třeba použít i ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Při právním posouzení tohoto smluvního vztahu se proto použijí i ust. obč. zák. o spotřebitelských smlouvách (ust. § 51 a násl. obč. zák.). Smlouva dále musí odpovídat požadavkům zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který byl s účinností od 1.1.2011 zrušen a nahrazen zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Soud se nejprve zabýval rozhodčí doložkou.

Posouzení platnosti sjednané rozhodčí doložky musí být provedeno na základě ust. § 56 obč. zák. v závislosti na čl. 3 odst. 1 a přílohy Rady směrnice č. 93/13/EHS a výkladu, který v obdobných věcech podal Soudní dvůr Evropské unie. Ust. § 56 odst. 1 obč. zák., které stanoví, že spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran, je třeba vykládat tak, že nedovolenými (zneužívajícími) podmínkami (klauzulemi) jsou taková ujednání, která byla sepsána předem, a spotřebitel nemohl mít žádný vliv na jejich obsah.

V daném případě jsou smlouva o úvěru, podmínky pro poskytnutí úvěru i rozhodčí doložka zachyceny na předtištěných formulářích, v nichž jsou pouze ručně dopsány údaje o dlužnici. Text těchto listin je provázán. Rozhodčí doložka tedy nebyla sjednána individuálně. Osoba rozhodce byla žalobcem určena již v textu rozhodčí doložky. Dlužnici nebylo umožněno vyjednávat. Rozhodčí doložka pro spory ze směnky v této věci tak naplňuje znak nepřiměřené (zneužívající) podmínky (klauzule), neboť vyvolává nerovnováhu mezi smluvními stranami takové intenzity, že je způsobilá vést ke značné procesní nevýhodě jednoho z účastníků. Rozhodčí doložka je tudíž neplatná pro rozpor se zákonem a z důvodu uvedeného v ust. § 31 písm. b) zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů neobstojí ani výše uvedený rozhodčí nález (srov. rozsudek NS ČR ze dne 20.06.2013 sp. zn. 33 Cdo 1201/2012). Pohledávka žalobce tedy není vykonatelná.

Soud se dále zabýval nárokem na smluvní pokutu.

Dospěl k závěru, že ujednání o smluvní pokutě ve výši cca 2,5 násobku půjčené částky je podle ust. § 39 obč. zák. pro rozpor s ust. § 56 odst. 1 obč. zák. neplatné. Takto sjednaná smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká a neodpovídá své prevenční a kompenzační funkci. Ujednání znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy.

Soud na základě výše uvedených závěrů žalobu v celém rozsahu zamítl. Žalobci nárok na smluvní pokutu ve výši 12 400,-Kč nevznikl. Pokud se žalobou domáhal určení, že má za dlužnicí pohledávku ve výši 5 300,-Kč-náklady rozhodčího řízení, tato pohledávka je zjištěna (nebyla popřena). Žalobci tudíž nesvědčí právo domáhat se jejího určení incidenční žalobou.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl v řízení plně úspěšné a vzniklo mu právo na náhradu nákladů řízení ve výši 8 228,-Kč tvořenou odměnou

ICM R advokáta-2 úkony právní služby za převzetí zastoupení a písemné vyjádření ve věci á 3 100,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a 2x režijní paušál á 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky, zvýšenou o náhradu za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 1 428,-Kč.

Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalobce povinen zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokátky žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí ( ust. § 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 29.05.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Gabriela Marčáková samosoudkyně

ICM R