31 ICm 1567/2010
Jednací číslo: 31 ICm 1567/2010-23 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 8577/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce:PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, IČO 61860069, zast.: JUDr. Ervín Perthen, advokát, Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 zas.03 proti žalovanému: Mgr. Roman Krakovka se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, PSČ 710 00, insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3, PSČ 700 30, z. : Mgr. Ivo Tichovský, advokát, Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 18, PSČ 710 00, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 8577/2010 za dlužníkem Jiřím Michálkem pohledávku ve výši 879,10 Kč.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 8577/2010 za dlužníkem Jiřím Michálkem pohledávku ve výši 70 662,99 Kč, se z a m í t á .

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 11 880,--Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalovaného Mgr. Ivo Tichovského, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 18, PSČ 710 00.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou ze dne 26.10.2010 doručenou soudu dne 27.10.2010 a doplněnou a opravenou před zahájením jednání se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení za dlužníkem Jiřím Michálkem pohledávku ve výši 71 542,09 Kč. Žalobu odůvodnil tvrzením, že na základě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100302098 ve znění dodatku poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 119 052,-Kč. Dlužník se zavázal poskytnutý úvěr žalobci vrátit ve 36 měsíčních splátkách po 3 307,-Kč, splatných vždy k 25. dni kalendářního měsíce, počínaje měsícem říjnem 2009. Dále se zavázal zaplatit žalobci smluvní odměnu za poskytnutí úvěru ve výši 69 052,-Kč, která představovala úrok ve formě předem pevně stanovené částky a která byla započtena na poskytnutý úvěr, který byl dlužníkovi vyplacen na účet sjednaný ve smlouvě o úvěru. Dlužník poskytnutý úvěr řádně nesplácel a tento byl proto ke dni 27.6.2010 zesplatněn. Úvěr byl zajištěn směnkou, která byla dne 3.9.2009 v souladu s čl. 6 smluvních ujednání vyplněna na částku 160 653,-Kč představující nedoplatek poskytnutého úvěru a smluvní pokuty. Žalobce tuto pohledávku navýšenou o 6% směnečný úrok ve výši 739,-Kč přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 20.8.2010. Při přezkumném jednání konaném dne 5.10.2010 byla přihlášená pohledávka žalovaným insolvenčním správcem v rozsahu 131 068,09 Kč popřena co do pravosti. Insolvenční správce žalobce o popření jeho pohledávky vyrozuměl dopisem, který mu byl doručen dne 7.10.2010, a poučil jej o možnosti podat incidenční žalobu. Žalovaná částka 71 542,09 Kč je tvořena smluvní odměnou ve výši 69 052,-Kč, smluvními pokutami ve výši 1 751,09 Kč a směnečným úrokem ve výši 739,-Kč. Smluvní pokuty ve výši 8 % a 13 % z dlužné částky byly sjednány v čl. 13.1 smluvních ujednání pro případ prodlení dlužníka s úhradou jednotlivých splátek o více než 15 a více než 30 dnů. Směnečný úrok ve výši 739,-Kč odpovídá 6% úroku ročně ze směnečné sumy 160 653,-Kč za dobu ode dne následujícího po dni splatnosti směnky, tj. od 14.7.2010 do rozhodnutí o úpadku, tj. do 11.8.2010. Určení pravosti pohledávky odpovídající 50% smluvní pokutě z úvěru ve výši 59 526,-Kč se žalobce nedomáhá.

Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta. Namítl, že nárok na smluvní odměnu žalobci nevznikl, poněvadž smluvní odměna ve výši 69 791,-Kč za poskytnutí úvěru ve výši 50 000,-Kč je nepřiměřeně vysoká. Takovéto ujednání je podle ust. § 39 obč. zák. neplatné pro rozpor s ust. § 56 odst. 1 obč. zák., neboť znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy. Žalobci pak nevznikl ani nárok na smluvní pokutu.

Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že:

-Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 11.8.2010 o úpadku Jiřího anonymizovano a povolil řešení jeho úpadku oddlužením, -insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Roman Krakovka, -žalobce přihláškou ze dne 20.8.2010 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 161 392,-Kč, tvořenou nedoplatkem na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze

ICM R

smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100302098 ve výši 160 653,-Kč a směnečným úrokem ve výši 739,-Kč, -insolvenční správce u přezkumného jednání konaného dne 5.10.2010 popřel přihlášenou pohledávku co do částky 131 068,09 Kč, tvořené smluvní odměnou ve výši 69 052,-Kč, smluvními pokutami ve výši 59 526,-Kč a 1 751,09 Kč a směnečným úrokem ve výši 739,-Kč, a to co do pravosti, -insolvenční správce žalobce dne 6.10.2010 vyzval k podání incidenční žaloby a tato žaloba byla podána včas (v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona a vyrozuměním insolvenčního správce ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání), -Jiří Michálek obdržel od žalobce částku 50 000,-Kč a uhradil mu částku 20 106,-Kč.

Sporným zůstal nárok žalobce na smluvní odměnu ve výši 69 052,-Kč, smluvní pokuty ve výši 1 751,09 Kč a směnečný úrok ve výši 739,-Kč.

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud učinil tato zjištění:

-Z fotokopie smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100302098 ze dne 3.9.2009 a ze smluvních ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru poskytovaném žalobcem V01012009 zjistil, že žalobce se s dlužníkem dohodl, že mu vyplatí částku 50 000,- Kč a dlužník bude tuto částku spolu se smluvní odměnou ve výši 69 052,-Kč splácet žalobci ve 36 měsíčních splátkách po 3 307,-Kč. Maximální výše úvěru byla sjednána na 119 052,-Kč. Předpokládaná sazba RPSN byla vypočtena na 94,96 %. Měsíční splátky byly splatné vždy k 25. dni v měsíci. Dlužník prohlásil, že se před podpisem smlouvy detailně seznámil s obsahem smluvních ujednání umístěných na zadní straně smlouvy, nemá k nim žádné výhrady a zavazuje se je dodržovat jako její nedílnou součást. V čl. 5.1 smluvních ujednání bylo dohodnuto, že dlužník se za poskytnutí úvěru zavazuje zaplatit smluvní odměnu ve výši uvedené ve smlouvě o revolvingovém úvěru, a že tato odměna je splatná ke dni poskytnutí úvěru. V čl. 10.1 smluvních ujednání bylo dohodnuto, že smluvní odměna bude započtena na dohodnutý úvěr. V čl. 6.1,2 smluvních ujednání bylo dohodnuto, že dlužník v den podpisu smlouvy o úvěru vystaví a odevzdá žalobci vlastní blankosměnku na řad žalobce a že žalobce je v případě prodlení dlužníka s placením jakéhokoliv závazku dle smlouvy o úvěru oprávněn vyplnit na blankosměnce částku nepřesahující celkovou dlužnou částku, datum a místo splatnosti. V čl. 13.1 smluvních ujednání byla pro případ prodlení dlužníka s úhradou splátky nebo její části o více než za a) 15 dnů po termínu splatnosti sjednána smluvní pokuta ve výši 8 % z výše dlužné částky a za b) 30 dnů po termínu splatnosti sjednána smluvní pokuta ve výši 13 % z výše dlužné částky. Dále bylo dohodnuto (čl. 13.3b smluvních ujednání), že v případě, že dlužník neuhradí dvě splátky podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas nebo v případě, že je dlužník v prodlení s úhradou splátky nebo její části déle než 30 dnů, stávají se k výzvě věřitele okamžitě splatnými všechny dosud nesplatné závazky dlužníka.

-Z fotokopie dodatku ke smlouvě ze dne 9.9.2009 zjistil, že splatnost první splátky úvěru byla dohodnuta na 25.10.2009 a RPSN činila 90,05 %.

-Z karty klienta zjistil, že dlužník v době od 10.9.2009 do 19.4.2010 uhradil celkem 6 splátek a část sedmé splátky, splatných v době od 25.10.2009 do 25.4.2010, a že

ICM R

splátky číslo 2, 4 a 6 uhradil s prodlením více než 15 dnů. S úhradou splátek č. 7 a 8 pak byl dlužník v prodlení více než 30 dnů.

-Z fotokopie oznámení ze dne 27.6.2010 zjistil, že žalobce dlužníkovi oznámil, že pro neplnění jeho závazků podle splátkového kalendáře ke smlouvě o revolvingové půjčce/úvěru č. 9100302098 se veškeré jeho závazky vyplývající z této smlouvy staly okamžitě splatnými a současně jej požádal o okamžitou úhradu celkem částky 160 653,-Kč tvořené zbývajícími dlužnými splátkami ve výši 98 946,-Kč a smluvními pokutami ve výši 2 181,-Kč a 59 526,-Kč.

-Z faktury č. 910001232 ze dne 31.12.2009 a z faktury č. 910032597 ze dne 10.6.2010 zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi za prodlení s úhradou splátky č. 2 8% smluvní pokutu ve výši 264,-Kč, za prodlení s úhradou splátek č. 4, 6, 7 a 8 mu vyúčtoval 8% smluvní pokutu ve výši a 264,56 Kč a za prodlení s úhradou splátky č. 7 mu vyúčtoval další 13% smluvní pokutu ve výši 429,91 Kč. Celkem dlužníkovi na smluvních pokutách vyúčtoval částku 1 752,-Kč.

-Ze směnky vystavené dlužníkem v Ostravě dne 3.9.2009 zjistil, že dlužník se jako výstavce zavázal za tuto vlastní směnku zaplatit na řad žalobce dne 13.7.2010 částku 160 653,-Kč. Směnka obsahovala údaj bez protestu .

Další navržené důkazy soud vzhledem k nesporným tvrzením účastníků neprováděl.

Pokud jde o skutkový stav věci, soud dospěl k těmto závěrům:

Žalobce jako věřitel a dlužník se písemně dohodli na poskytnutí peněžních prostředků v maximální výši 119 052,-Kč a dlužníkovi byla vyplacena částka 50 000,-Kč, kterou se spolu s dohodnutou smluvní odměnou ve výši 69 052,-Kč zavázal žalobci zaplatit ve 36 měsíčních splátkách splatných vždy k 25. dni v měsíci ve výši 3 307,-Kč. Smluvní odměna byla žalobcem započtena na dohodnutý maximální úvěr. Dlužník zaplatil 6 měsíčních splátek po 3 307,-Kč a část sedmé splátky ve výši 364,-Kč, celkem tedy žalobci uhradil částku 20 106,-Kč. Poté splácet přestal. Žalobce úvěr pro neplacení zesplatnil. Dlužník poskytnutý úvěr zajistil vystavením vlastní blankosměnky na řad žalobce, na které žalobce následně vyplnil směnečnou sumu a datum splatnosti. Za prodlení s úhradou jednotlivých splátek vyúčtoval dlužníkovi 8 % a 13 % smluvní pokuty v celkové výši 1 752,-Kč. Z pohledávky v celkové výši 161 392,-Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení, insolvenční správce uznal nárok žalobce na zaplacení nedoplatku poskytnuté jistiny ve výši 29 894,-Kč a nárok na 13% smluvní pokutu ve výši 429,91 Kč. Popřel co do pravosti nárok na zaplacení smluvní odměny ve výši 69 052,-Kč, 50% smluvní pokuty ve výši 59 526,-Kč, 8% a 13% smluvních pokut ve výši 1 751,09 Kč a směnečný úrok ve výši 739,-Kč. Poté věřitele vyzval k podání této incidenční žaloby, kterou žalobce podal včas ve lhůtě stanovené ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona.

Zjištěný skutkový stav věci soud právně posoudil takto:

Mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o úvěru podle ust. § 497 a násl. obch. zák. O smlouvu o úvěru se jedná přesto, že v ní schází výslovné ujednání o tom, že se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli úroky z poskytnutých peněžních prostředků. Z obsahu smlouvy totiž vyplývá, že se nejedná o bezúročný úvěr, poněvadž je v ní uvedena roční

ICM R procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) ve výši 90,05 %, která v sobě mimo jiné zahrnuje i úroky z poskytnutých peněžních prostředků. Smlouva o úvěru podle ust. § 497 obch. zák. se řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků (ust. § 261 odst. 3 písm. d) obch. zák.). V posuzované věci však jde o smluvní vztah se spotřebitelem a uplatní se proto ust. § 262 odst. 4 obch. zák., které stanoví, že na smlouvy o úvěru je třeba použít i ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Při právním posouzení tohoto smluvního vztahu se proto použijí i ust. obč. zák. o spotřebitelských smlouvách (ust. § 51 a násl. obč. zák.). Smlouva dále musí odpovídat požadavkům zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který byl s účinností od 1.1.2011 zrušen a nahrazen zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Dále je třeba posoudit, zda předmětný smluvní vztah není v rozporu s ust. § 56 odst. 1 obč. zák., který pod sankcí neplatnosti zakazuje, aby spotřebitelské smlouvy obsahovaly ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Dlužníkovi byla na základě uzavřené smlouvy poskytnuta částka 50 000,-Kč, částka 69 052,-Kč představovala smluvní odměnu. Dohodnutá smluvní odměna není úrokem za poskytnutí peněžních prostředků a nelze ji podřadit ani pod ust. § 499 obch. zák. Jedná se o formu úplaty, která však neplní účel úplaty podle tohoto ustanovení. Dohoda o této úplatě sama o sobě v rozporu s dobrými mravy není. Soud se však zabýval otázkou přiměřenosti výše této sjednané smluvní odměny. Dospěl k závěru, že smluvní odměna sjednaná ve výši 69 052,-Kč za poskytnutí úvěru ve výši 50 000,-Kč je smluvní odměnou nepřiměřeně vysokou. Takovéto ujednání je podle ust. § 39 obč. zák. neplatné pro rozpor s ust. § 56 odst. 1 obč. zák., neboť znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy.

Dohodu o smluvní pokutě ve výši 8 % z výše splátky při prodlení s jejím zaplacením více než 15 dnů a ve výši 13 % z výše splátky při prodlení s jejím zaplacením více než 30 dnů soud neshledal neplatnou. Takto sjednaná smluvní pokuta podle ust. § 544 obč. zák. odpovídá své prevenční i kompenzační funkci.

Dlužník obdržel od žalobce úvěr ve výši 50 000,-Kč, při 36 dohodnutých splátkách činí měsíční splátka 1 388,90 Kč. 8 % smluvní pokuta z této splátky činí 111,10 Kč a 13% smluvní pokuta pak činí 180,60 Kč. Žalobci tak vznikl za prodlení dlužníka s úhradou 5 dohodnutých splátek po dobu více než 15 dnů a za prodlení dlužníka s úhradou jedné splátky po dobu více než 30 dnů nárok na smluvní pokutu v celkové výši 736,10 Kč.

Nárok na 6% úrok ode dne splatnosti směnky vznikl žalobci podle ust. § 48 odst. 1 bod 1 zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. Žalobce v souladu s ujednáním ve smlouvě vyplnil na dlužníkem vystavené blankosměnce chybějící údaje, a to směnečnou sumu a datum splatnosti. Ze směnečné sumy 160 653,-Kč mu však vznikl nárok pouze na nedoplatek poskytnuté jistiny úvěru ve výši 29 894,-Kč, smluvní pokutu ve výši 429,91 Kč (tyto nároky nebyly insolvenčním správcem popřeny a nejsou předmětem tohoto sporu) a na výše uvedené smluvní pokuty ve výši 736,10 Kč, což celkem činí částku 31 060,01 Kč. 6% úrok z této částky za dobu od 14.7.2010 (směnka byla splatná dne 13.7.2010) do rozhodnutí o úpadku, tj. do 11.8.2010, tj. za 28 dní činí částku 143,-Kč.

ICM R

Soud na základě výše uvedených závěrů rozhodl tak, že žalobce má v insolvenčním řízení za dlužníkem Jiřím Michálkem pohledávku ve výši 879,10 Kč (736,10 Kč smluvní pokuty a 143,-Kč směnečný úrok) a ve zbytku, tzn. pokud jde o částku 70 662,99 Kč žalobu zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný byl v řízení úspěšný z 97,54 % a soud mu proto přiznal nárok na plnou náhradu nákladů řízení ve výši 11 880,--Kč tvořenou odměnou advokáta za řízení v jednom stupni ve výši 9 000,-Kč podle ust. § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění účinném do 29.2.2012, třemi režijními paušály a 300,-Kč za převzetí zastoupení, písemné vyjádření ve věci a účast u jednání podle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a náhradou za 20% daň z přidané hodnoty ve výši 1 980,-Kč. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalobce povinen zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí ( ust. § 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne dne 26.9.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Martina Pospíšilová samosoudkyně

ICM R