31 ICm 1389/2010
Č.j.: 31 ICm 1389/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci žalobce: CARENA s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 634 83 262, zast. JUDr. Tomášem Krejčím, advokátem, Špitálka 23b, 602 00 Brno proti žalovanému: Mgr. Ivana Rychnovská, Palackého třída 186, 612 00 Brno, insolvenční správce dlužníka ITV, s.r.o., Dominikánská 11, 602 00 Brno, IČO: 463 44 225

o určení pravosti pohledávky 477.449,90 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka ITV, s.r.o. se sídlem Dominikánská 11, 602 00 Brno, IČO: 463 44 225 vedeného pod sp. zn. KSBR 31 INS 3579/2010 ve výši 477.449,90 Kč je po právu přihlášenou pohledávkou s uspokojením jako pohledávka nezajištěná.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 12.880,-Kč a tyto zaplatit právnímu zástupce žalobce JUDr. Tomáši Krejčímu, advokátovi, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 8.10.2010 domáhal se žalobce proti žalovanému určení pravosti pohledávky 477.449,90 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedeného pod sp. zn. KSBR 31 INS 3579/2010, na kterého byl dne 26.4.2010 prohlášen konkurs. Žalovaný pohledávku žalobce popřel co do pravosti. Žalobce uvedl, že pohledávka ve výši 334.689,90 Kč spolu s příslušenstvím ke dni 24.5.2010 ve výši 142.760,-Kč vznikla ze smluvního vztahu mezi žalobcem a dlužníkem-dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění ze dne

14.12.2004. Žalovaný svůj nárok již uplatnil žalobou o zaplacení ve věci 25 Cm 178/2006, řízení bylo prohlášením konkursu na majetek dlužníka přerušeno. Žalobce navrhl provedení důkazu označeným spisem, když tento obsahuje veškeré relevantní důkazy a tvrzení žalobce.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 3.2.2011. Uvedl, že dohodu o spolupráci se započtením vzájemného plnění ze dne 14.12.2004 podepsala za dlužníka Dana Mervartová, která u dlužníka pracovala na pozici ekonoma a účetní, nebyla oprávněna za dlužníka jednat a podepisovat jakékoli smlouvy. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 Cm 125/2004 bylo rozhodnutí valné hromady dlužníka konané dne 10.12.2003, kterým byla Dana Mervartová jmenována jednatelem dlužníka, určeno za neplatné a Dana Mervartová byla vymazána jako statutární orgán s tím, že den vzniku a zániku funkce je den 10.12.2003. Žalovaný poukázal na překročení oprávnění Dany Mervartové jednat za dlužníka. V dané době již nebylo předmětem podnikání dlužníka poskytování vysílání, smlouva s TV NOVA skončila ke dni 17.12.2004, uzavření dohody o spolupráci vybočovalo z možného předmětu podnikání dlužníka. Dohoda o spolupráci a započtení vzájemného plnění je tedy absolutně neplatným právním úkonem, na jehož základě nemohly dlužníkovi vzniknout žádné povinnosti. Navrhl zamítnutí žaloby.

Soud provedl ve věci následující důkazy, a to obsahem spisu sp. zn. 25 Cm 178/2006, obsahem spisu 1 Cm 125/2004, dohodou o spolupráci se započtením vzájemného plnění ze dne 14.12.2004, výpisem z obchodního rejstříku dlužníka, listem seznamu přihlášených pohledávek pod č. 16.

Provedeným dokazováním bylo zjištěno, že žalobce řádně přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 477.449,-Kč, kterou insolvenční správce při přezkumném jednání popřel co do pravosti, neboť podle jeho názoru pohledávka žalobce nevznikla. Dne 14.12.2004 byla mezi dlužníkem a žalobcem uzavřena dohoda o spolupráci se započtením vzájemného plnění. Dlužník v dohodě prohlásil, že dluží žalobci částku 334.689,90 Kč bez příslušenství za zapůjčení vozidel a služby poskytnuté v souvislosti se zapůjčením, tento svůj závazek v plném rozsahu uznal. Dále se strany dohodly, že dlužník pro žalobce poskytne do 31.12.2006 plnění spočívající v odvysílání reklamních spotů prostřednictvím televizního vysílání v rámci regionálního vysílání TV NOVA- Právě teď z jižní Moravy -za cenu, která bude vždy započtena na závazek dlužníka výše uvedený; dlužník vyúčtuje odvysílání spotu řádnými daňovými doklady. Za dlužníka dohodu s uznáním závazku podepsala Dana Mervartová. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, Dana Mervartová byla ke dni 24.2.2004 zapsána jako jednatel dlužníka se dnem vzniku funkce 10.12.2003 a vymazána k 29.9.2006 na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.6.2006 č.j. 1 Cm 125/2004-53 o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 10.12.2003 s tím, že tato funkce Daně Mervartové nikdy nevznikla. Dlužník má od 19.4.2001 (tedy i v době uzavření dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění) v obchodním rejstříku jako předmět podnikání zapsáno: velkoobchod, maloobchod se smíšeným zbožím, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, reklamní činnost a marketing, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů, hostinská činnost, vydavatelské a nakladatelské činnosti, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí. Podle žaloby ze dne 7.5.2004 domáhala se Mgr. Libuše Kopřivová vyslovení neplatnosti valné hromady dlužníka ze dne 10.12.2003, na jejímž základě došlo k odvolání Mgr. Libuše Kopřivové z funkce jednatele dlužníka a jmenování do této funkce Dany Mervartové. Po provedeném dokazování soud žalobě vyhověl, neboť bylo prokázáno, že společník dlužníka Mgr. Zdeněk Kopřiva se této nemohl zúčastnit, ač ze zápisu z jednání valné hromady ze dne 10.12.2003 byl uveden jako přítomný, a proti Daně Mervartové bylo zahájeno dne 1.12.2004 trestní stíhání pro trestný čin podvodu. Podle žaloby ze dne 17.7.2006 žalobce zapůjčil dlužníkovi osobní automobily Škoda a poskytl další služby se zapůjčením automobilů spojené. Dlužník byl povinen zaplatit za zapůjčení a poskytnuté služby. Dne 14.12.2004 uzavřel žalobce s dlužníkem dohodu, v níž byl vyčíslen zůstatek dluhu v částce 334.689,90 Kč, tato částka měla být vypořádána do 31.12.2006. Dlužník se zavázal, že pro žalobce provede natočení reklamních spotů a zajistí jejich odvysílání v dohodnutých časech v dohodnutém pořadu TV NOVA. Dlužnou částku dlužník uznal co do důvodu i výše. V průběhu doby dlužník ztratil smluvní postavení ve vztahu k TV NOVA a jeho plnění se stalo nemožným. Dlužník byl vyzván k úhradě dlužné částky relutárně, dlužnou částku neuhradil. Proti platebnímu rozkazu ze dne 30.10.2006 podal dlužník odpor. Uvedl, že dohoda ze dne 14.12.2004 byla podepsána neoprávněnou osobou, navíc dlužná částka dosud není splatná. Závazek byl splněn odvysíláním a natočením reklamních spotů, ke splnění závazku došlo a závazek zanikl. Popřel, že by mu byly žalobcem poskytnuty služby v žalované hodnotě. Navrhl zamítnutí žaloby. Žalobce reagoval podáním ze dne 20.12.2006, v němž uvedl, že Dana Mervartová byla jako jednatel dlužníka zapsána v obchodním rejstříku od 24.2.2004 do 29.9.2006, z toho při uzavření dohody žalobce vycházel. Závazek dlužníka nezanikl splnění a služby uvedené v dohodě byly poskytnuty. Soud dne 23.9.2009 rozhodl rozsudkem pro zmeškání v neprospěch dlužníka, k jeho odvolání a návrhu na jeho zrušení soud své rozhodnutí revidoval a usnesením ze dne 29.10.2009 rozsudek pro zmeškání zrušil. Po provedeném dokazování pak dne 27.4.2010 zavázal dlužníka k úhradě žalované částky a náhrady nákladů řízení; to však již poté, co předešlý den soud zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Po provedeném dokazování dospěl soud k názoru, že žaloba je důvodná.

Na právní posouzení věci aplikoval soud ustanovení ObchZ ve znění platném a účinném v době uzavření dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění.

Podle ust. § 13 odst. 4 ObchZ je-li podnikatelem právnická osoba, je vázána vůči třetím osobám jednáním uskutečněným jejím statutárním orgánem nebo likvidátorem, i když překročil rozsah jejího předmětu podnikání, ledaže jde o jednání, které překračuje působnost, kterou tomuto orgánu svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon.

Podle ust. § 133 odst. 1 věta prvá ObchZ statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

Podle ust. § 27 odst. 1 věta prvá ObchZ obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon.

Podle odst. 2 uvedeného ustanovení ObchZ proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, nestanoví-li zákon jinak.

Podle odst. 6 věta prvá uvedeného ustanovení ObchZ od zápisu osob, které jsou oprávněny právnickou osobu zavazovat jako její orgány nebo členové orgánů, do obchodního rejstříku, se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat porušení právních předpisů, společenské smlouvy nebo stanov při volbě nebo jmenování orgánů nebo jejich členů, ledaže je prokázáno, že třetí osoba o porušení věděla.

Je nepochybné, že v době, kdy byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem dohoda o spolupráci se započtením vzájemného plnění, byla jako jednatel dlužníka v obchodním rejstříku již více než rok zapsána Dana Mervartová, která za dlužníka dohodu s uznáním závazku dlužníka ve výši 334.689,90 Kč (bez příslušenství) podepsala. Tento stav trval až do dne 29.9.2006. Řízení o vyslovení neplatnosti valné hromady ze dne 10.12.2003 bylo zahájeno dne 7.5.2004, ale žalobce v době uzavření dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění mohl ohledně jednání Dany Mervartové vycházet pouze z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku dlužníka a nemohl předvídat výsledek sporu ani tehdy, bylo-li by mu zahájení takového řízení známo. Žalovaný se tedy nemůže dovolávat vůči žalobci ke dni 14.12.2004 neoprávněnosti jednání Dany Mervartové za dlužníka. Ve světle tohoto pak rovněž nemůže být rozhodné (přestože nebylo prokazováno pro nadbytečnost výslechem Mgr. Libuše Kopřivové, jak uvedeno výše), že v dané době již fakticky nebylo předmětem podnikání dlužníka poskytovat vysílání a spolupráce s TV NOVA skončila ke dni 17.12.2004. Dlužník měl v době uzavření dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění v obchodním rejstříku jako předmět podnikání zapsáno totéž, co před datem 10.12.2003, tedy mmj. zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, reklamní činnost a marketing, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů a nepochybně v rámci tohoto spolupráci s TV NOVA předešle uskutečňoval.

Aplikace ust. § 20 odst. 2 ObčZ žalovaným ke skutkové stránce věci uváděná je podle názoru soudu mylná, neboť v dohodě o spolupráci se započtením vzájemného plnění se Dana Mervartová prezentovala žalobci jako jednatel dlužníka, nikoli jako jeho pracovník, nebylo by tedy lze hovořit o jakémkoli překročení oprávnění vzhledem k pracovnímu zařazení.

Žalovaným navržený výslech Mgr. Libuše Kopřivové a připojení spisů 95 T 254/2006 a 91 T 261/2005 soud neprovedl, neboť je ve světle již provedených důkazů považoval za nadbytečné a neřešící jedinou možnou obranu žalovaného-prokázání, že žalobce v době uzavření dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění věděl o tom, že Dana Mervartová byla do obchodního rejstříku zapsána jako jednatel podvodným jednáním-porušením právních předpisů. Žádný takový důkaz žalovaným označen nebyl, vše namítané zůstalo pouze v rovině tvrzení (cit. je zde předpoklad, že žalobce mohl vědět o tom, že paní Mervartová působí jako účetní ). Žalovaný rovněž neprokázal, že by žalobce v době uzavření dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění nejednal v důvěře v zápis v obchodním rejstříku dlužníka.

Jestliže soud přiznává žalobci důvěru v zápis v obchodním rejstříku dlužníka ke dni 14.12.2004, je dlužník vázán na základě dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění uznáním závazku ve výši 334.689,90 Kč (bez příslušenství), s příslušenstvím ve výši uplatněné přihláškou pohledávky. Ostatně výše přihlášené pohledávky popřena nebyla.

Podle ust. § 323 odst. 1 věta prvá ObchZ uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání.

Žalovaný neprokázal přenesením důkazního břemene na dlužníka, že by na částku 334.689,90 Kč za zapůjčení dlužníkovi osobních automobilů Škoda a poskytnutí dalších služeb se zapůjčením automobilů spojených na jistině plnil podle dohody o spolupráci se započtením vzájemného plnění ze dne 14.12.2004 ve sjednané lhůtě, neprokázal (viz výše), že pohledávka nevznikla.

Proto soud rozhodl, jak uvedeno.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ v návaznosti na ust. § 142 odst. 1 OSŘ a podle ust. § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů ve výši 9.000,-Kč, spolu s náhradou hotových výdajů spočívajících ve 3 režijních paušálech a 300,-Kč za tři úkony právní služby (převzetí věci, příprava-žaloba-účast při jednání soudu) a náhrady DPH ve výši 20 %, soudní poplatek 1.000,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 9.3.2012

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová