31 Cdo 832/2008
Datum rozhodnutí: 19.09.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
31 Cdo 832/2008
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně AGROMACHINE, s. r. o. , se sídlem ve Švihově, Komenského 188, PSČ 340 12, identifikační číslo osoby 49197231, zastoupené JUDr. Janou Toušovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem v Klatovech, Randova 204/I, PSČ 339 01, proti žalovanému Mgr. Františku Škůrkovi , bytem v Klatovech, Měchurova 372, PSČ 339 01, jako správci konkursní podstaty úpadce Zemědělského družstva Š v i h o v, identifikační číslo 00117196, o vyloučení věcí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 39 Cm 2/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. září 2007, č. j. 15 Cmo 103/2007-282, takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. května 2011, č.j. 31 Cdo 832/2008 312 se v poslední větě opravuje tak, že zní: Proto nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 a 3 věta druhá o. s. ř.) .

O d ů v o d n ě n í :

Výrokem rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. května 2011, č.j. 31 Cdo 832/2008 312, byly zrušeny rozsudky Vrchního soudu v Praze ze dne 20. září 2007, č. j. 15 Cmo 103/2007-282, a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 10. května 2007, č. j. 39 Cm 2/2002-238, s výjimkou té části, která se týká zamítavého výroku rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé; v tomto rozsahu byla věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V poslední větě odůvodnění tohoto rozsudku však bylo uvedeno, že Proto nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, 3 o. s. ř.) .

Tento rozpor je zjevnou nesprávností, kterou je na místě opravit postupem dle § 164 o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. září 2011
JUDr. František I š t v á n e k
předseda senátu