31 Cdo 1570/2015
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.31 Cdo 1570/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. M. J., zastoupeného Mgr. Martinem Urbáškem, advokátem se sídlem v Třebíči, Bráfova 50, proti žalované ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o. , se sídlem v Sedleci 49, identifikační číslo osoby 26024641, zastoupené Mgr. Janem Úlehlou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 37, o zaplacení 3.150 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 440/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2, sp. zn. 7. 11. 2014, č. j. 22 Co 1958/2014-133, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, č. j. 31 Cdo 1570/2015-158, se opravuje takto:
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2014, č. j. 22 Co 1958/2014-133, a rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 7. 2014, č. j. 10 C 440/2013-116, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Ve výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, č. j. 31 Cdo 1570/2015-158, byla projevena zřejmá nesprávnost, když jím zrušovaný rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 7. 2014 byl identifikován číslem jednacím 10 C 440/2013-16, ač podle obsahu spisu má správné jednací číslo 10 C 440/2013-116.

Takové pochybení je třeba napravit vydáním opravného usnesení za postupu dle § 164 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 11. 2016
JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu