30 Nd 88/2013
Datum rozhodnutí: 28.03.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
30 Nd 88/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobkyně Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, IČ 47452820, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalovanému M. P., t.č. neznámého pobytu, zastoupeného opatrovníkem, Mgr. Přemyslem Hašlarem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 922, o zaplacení 1.258,- Kč , vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 120 EC 170/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc dosud vedenou u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 120 EC 170/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Mladé Boleslavi.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Mladé Boleslavi usnesením ze dne 7. února 2013, č.j. 120 EC 170/2012-96, vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř. k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.
V odůvodnění uvedl, že žalovaný je slovenským státním příslušníkem, jehož faktický pobyt na území ČR k datu zahájení řízení nebyl bezpečně prokázán. K projednání a rozhodnutí věci je dána pravomoc soudů ČR. K zastupování žalovaného v řízení ustanovil soud opatrovníka, který dříve než soud začal o věci samé jednat, vznesl námitku místní nepříslušnosti soudu.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. března 2013
JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu