30 Nd 75/2005
Datum rozhodnutí: 27.04.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 75/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, Praha 2, Vyšehradská 16, o 155.000,- Kč a odstranění následků , vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 10 C 97/2004, o vyloučení soudců, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze Mgr. M. T., JUDr. M. D., JUDr. L. D., JUDr. M. Ch., JUDr. M. L., JUDr. H. Z. a JUDr. E. S. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 90/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Ve stadiu odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. uvedenou ve výroku navrhl žalobce vyloučení všech soudců Vrchního soudu v Praze

pro jejich podjatost. V odůvodnění návrhu uvádí, že na tomto soudu působí soudce

Ř. jež vůči jeho osobě realizovala zločiny komunismu.

Členové senátu Vrchního soudu v Praze 12 Cmo, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, Mgr. M. T., JUDr. M. D.,

JUDr. L. D. a JUDr. M. Ch., se shodně vyjádřili tak, že k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům nemají žádný vztah.

Obdobně se vyjádřily členky senátu 11 Cmo téhož soudu, který podle rozvrhu práce zastupuje senát 12 Cmo, JUDr. M. ., JUDr. H. Z. a

JUDr. E. S..

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání

a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V projednávané věci se však o takový případ nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout, resp. který tento senát podle rozvrhu práce zastupuje, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. Žádné skutečnosti ohledně poměru uvedených soudců k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, pro něž by tu byl důvod pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu cit. ustanovení, ostatně neuvádí ani žalobce.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze ve výroku vyjmenovaní nejsou v souzené věci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka , v.r.

předseda senátu