30 Nd 66/2005
Datum rozhodnutí: 13.04.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 66/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce B. V., proti žalovaným 1) České republice, 2) Ministerstvu spravedlnosti ČR, Praha 2, Vyšehradská 16, a 3) Ministerstvu vnitra ČR, Praha 7, Nad Štolou 3, o ochranu osobnosti s přiznáním nemateriální újmy 500.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 23/2004, o vyloučení soudců, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F., Mgr. D. J., Mgr. M. K., JUDr. Y. S. a JUDr. J. M. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 92/05.

O d ů v o d n ě n í :

Ve stadiu odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. uvedenou ve výroku navrhl žalobce vyloučení všech soudců Vrchního soudu v Praze

pro jejich podjatost. V odůvodnění návrhu uvádí, že na tomto soudu působí soudce

O. Ř. jenž jako soudce o.s Nymburk v 80 letech realizovala vůči mé osobě zločiny komunismu .

Členky senátu Vrchního soudu v Praze 1 Co, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž. a JUDr. Z. F., se shodně vyjádřily tak, že k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by je vylučovaly z projednání a rozhodnutí věci.

Obdobně se vyjádřili členové senátu 3 Co téhož soudu, který podle rozvrhu práce zastupuje senát 1 Co, Mgr. D. J., Mgr. M. K., JUDr. Y. S. a JUDr. J. M.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání

a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V projednávané věci se však o takový případ nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout, resp. který tento senát podle rozvrhu práce zastupuje, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. Žádné skutečnosti ohledně poměru uvedených soudců k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, pro něž by tu byl důvod pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu cit. ustanovení, ostatně neuvádí ani žalobce.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze ve výroku vyjmenovaní nejsou v souzené věci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu