30 Nd 59/2014
Datum rozhodnutí: 28.08.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 59/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a Mgr. Víta Bičáka ve věci žalobkyň a) Z. Ž. , a b) I. D. , proti žalovaným 1. FAGUS, a. s. , se sídlem v Březové 161, identifikační číslo osoby 44005474, 2. V. P. , zastoupenému JUDr.Martinem Uszákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Václávská 316/12, 3. O. H. , zastoupenému JUDr. Adamem Rakovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, 4) Ing. J. M. , zastoupenému Mgr. Richardem Merkunem, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, o nepeněžité plnění, vydání cenných papírů a určení jejich neplatnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35Cm 522/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:
Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35Cm 522/2011 se k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze nepřikazuje.
O d ů v o d n ě n í :


U Krajského soudu v Brně je vedeno řízení sp. zn. 35Cm 522/2011 o žalobě specifikované v záhlaví tohoto usnesení.
Vedlejší účastník na straně 1. žalovaného podáním došlým krajskému soudu 13. ledna 2014, navrhl, aby souzená věc byla přikázána Městskému soudu v Praze. Svůj návrh odůvodnil tím, že z dosavadního průběhu řízení získává dojem, že Krajský soud v Brně nedokáže věc vyřídit v přiměřené lhůtě, a to zřejmě vzhledem k velkému nápadu soudní agendy , proto je namístě delegovat věc soudu, který podobně složité případy logicky řeší častěji tj. krajský soud příslušný pro obvod hlavního města Prahy. S argumentem rychlosti je podle něho spjat i požadavek na hospodárnost řízení. V souzené věci jsou všichni žalovaní zastoupeni advokáty se sídlem v Praze.
Všichni žalovaní s návrhem na delegaci souhlasí.
Žalobkyně s návrhem na delegaci nesouhlasí. Má za to, že důvody pro přikázání věci jsou nepodložené, a ač jedním z nich je údajná rychlost řízení, pak takový návrh je zjevně činěn s cílem dosáhnout naopak jeho zpomalení Argument hospodárnosti je pak rovněž nepodložený, kdy jistě není možné přesouvat řízení jen proto, že současní advokáti žalovaných mají sídlo v Praze.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.
V daném případě ani jedna z žalobcem uvedených okolností není způsobilou odůvodnit přikázání věci Městskému soudu v Praze, neboť není podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u (podle zákona místně příslušného) Krajského soudu v Brně.
Protože jak plyne z uvedeného k průlomu výše citovaného ústavního principu důvod není, Nejvyšší soud (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.) rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu