30 Nd 54/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.2014, § 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.2014, § 252 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 6 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Nd 54/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci oprávněného J. B. , zastoupeného JUDr. Jiřím Kašparem, advokátem se sídlem Polička, Palackého náměstí 62, proti povinnému STAY ACTIVE INC. , se sídlem Second Floor, Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1312, Victoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 000093237, pro 10.760,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 56 EXE 412/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 56 EXE 412/2013, projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

O d ů v o d n ě n í:
Okresnímu soudu v Kladně byl dne 17. 4. 2013 doručen návrh na nařízení exekuce a na pověření exekutora.
Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 11. listopadu 2013, č. j. 56 EXE 412/2013 32, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.
Okresní soud v Kladně uvedl, že povinný je dle návrhu zahraniční právnickou osobou se sídlem v Seychelské republice. V daném případě tak nelze určit místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen exekuční řád či zákon č. 120/2001 Sb. ), podle sídla povinného. Jelikož soud při vydávání pověření exekutora není povolán zkoumat, zda a kde má povinný majetek, nelze zjistit podmínky pro určení místně příslušeného exekučního soudu ani podle toho, v obvodu kterého soudu se nachází majetek povinného. Za daných okolností tedy okresní soud vyslovil, že jsou v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. dány předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.
Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Z ustanovení § 252 odst. 2, věty první, o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.
Za dané situace je tak na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Okresní soud v Kladně.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. února 2014
JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu