30 Nd 45/2013
Datum rozhodnutí: 19.03.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2,3 o. s. ř.
30 Nd 45/2013-29

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci žalobce Intrum Justitia, s.r.o. , IČO 25083236, se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, zastoupeného Mgr. Jiřím Sitou, advokátem se sídlem v Praze 1, Rybná 682/14, proti žalované L. K. , o zaplacení částky ve výši 36.415,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 26 C 46/2011, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:
Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 26 C 46/2011 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Přerově.

O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 5 předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu návrh žalované, aby věc řízení o zaplacení peněžité částky, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 26 C 46/2011, byla přikázána Okresnímu soudu v Přerově.
Žalovaná odůvodnila svůj návrh tak, že je matkou tří dětí na rodičovské dovolené a z důvodu svých omezených příjmů a možností, jak se dostavit k příslušnému Obvodnímu soud pro Prahu 5, navrhuje přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově, jako soudu nejbližšímu jejímu bydlišti.
Žalobce s návrhem žalované nesouhlasil. Namítal, že příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5 byla určena na základě všeobecných smluvních podmínek, se kterými žalovaná souhlasila a navíc žalovaná uznala celý svůj dluh, a proto by bylo přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově zcela nadbytečné a neekonomické.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 5) a Okresnímu soudu v Přerově, jemuž má být věc přikázána, návrh žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby bylo návrhu vyhověno.
Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musejí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.
Nejvyšší soud po zvážení rozhodných skutečností dospěl závěru, že důvod vhodnosti k přikázání této věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. není dán za situace, kdy žalovaná uznala žalobou uplatněný nárok. Nyní je na procesním soudu, aby zvážil splnění podmínek pro vyhovění žalobě rozsudkem pro uznání podle § 153a odst. 1 o. s. ř. Pro případné vyhlášení rozsudku pro uznání přitom netřeba nařizovat ústní jednání (§ 153a odst. 4 o. s. ř.) a důvody, pro které se žalovaná dle svých tvrzení nemůže zúčastnit jednání před Obvodním soudem pro Prahu 5, se tedy neuplatní. Nadto by ze stejného důvodu přikázáním věci Okresnímu soudu v Přerově, v jehož obvodu žalovaná bydlí, nebylo dosaženo hospodárnějšího ani rychlejšího projednání věci.
Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. března 2013
JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu