30 Nd 43/2007
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 43/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky a ve věci žalobce J. V., proti žalovanému Obvodnímu soudu pro P., o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o.s.ř. takto:


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.


II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 4.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce adresoval Nejvyššímu soudu ČR podání, nazvané žaloba: poškození žalobce , proti subjektu označenému jako Obvodní soud pro P. Podání přitom neobsahuje základní náležitosti návrhu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 2 a § 79 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ).


Podle § 41 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu.


Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.


S odkazem na výše uvedená ustanovení se předběžně jeví žalobcovo podání jako návrh na zahájení řízení o náhradu škody.


Podle § 7 odst. 1 o.s.ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují


o nich jiné orgány.


Podle § 9 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.


Podle ustanovení § 104a odst. 4 o.s.ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, rozhodne tento soud, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné


v prvním stupni a ve smyslu odstavce 6 citovaného ustanovení současně uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení.


Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Nejvyšší soud České republiky, že


k projednání věci jsou příslušné okresní soudy a současně rozhodl, že věc bude postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady tohoto podání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. března 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu