30 Nd 421/2016
Datum rozhodnutí: 20.12.2016
Dotčené předpisy: § 104a o. s. ř., § 235 odst. 1 o. s. ř.30 Nd 421/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobců a) M. H., a b) Ing. P. H., proti žalovaným 1) M. M., 2) J. T., a 3) I. T., o žalobě na obnovu řízení pro zmatečnost, takto:
I. K projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Nd 421/2016 je příslušný soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno.
II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci.
Odůvodnění:

Žalobci adresovali Nejvyššímu soudu ČR podání, nazvané žaloba na obnovu řízení pro zmatečnost . Ačkoli podání neobsahuje náležitosti dle § 232 odst. 1 o. s. ř., je z jeho obsahu zřejmé, že se žalobci domáhají zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Liberci vydaného v řízení vedeném pod sp. zn. 83 Co 375/2015, jímž bylo odmítnuto jejich odvolání proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě vydaného v řízení vedeném pod sp. zn. 35 C 115/2011.
Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný. Podle odst. 6 citovaného ustanovení v usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 o. s. ř. tím není dotčeno.
Podle § 229 odst. 4 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.
Podle § 235 odst. 1 věty druhé před středníkem o. s. ř. žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno.
Nejvyšší soud proto rozhodl [neboť sám není v dané věci v prvním stupni věcně příslušný (§ 9 odst. 3 o. s. ř.)], že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno, a současně, že věc bude k dalšímu řízení postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci.

V Brně dne 20. prosince 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu