30 Nd 412/2012
Datum rozhodnutí: 21.12.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
30 Nd 412/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobce JAPO - autodoprava, s.r.o., se sídlem Střelice, A. Smutného 737/44, identifikační číslo osoby 26298295, zastoupeného JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti žalované Duo šped, s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Záborského 39/873, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 36843750, o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2187/2012 , o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2187/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Břeclavi svým usnesením ze dne 8. října 2012, č.j. 53 EXE 2187/2012 13, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.
V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce, návrhu na pověření soudního exekutora na provedení exekuce a exekuce na peněžité plnění ve výši 130 s příslušenstvím. V návrhu je uvedeno, že žalobce podal k tomuto soudu návrh na exekuci s tím, že povinná si objednala přepravu, která byla žalobcem skutečně provedena, nicméně povinná stanovenou smluvní cenu neuhradila. Následně byl rozhodcem Mgr. V. P., č.j. 45 C 136/2011 4, dne 9. května 2011 vydán rozhodčí nález, ve kterém byla žalované uložena povinnost zaplatit částku 130 s příslušenstvím.
Z odůvodnění usnesení Okresního soudu v Břeclavi vyplývá, že soud zjistil, že má povinná trvalé sídlo na Slovensku. V obchodním rejstříku České republiky není zapsána a ze systému ISAS OS Břeclav nebylo o povinné nic zjištěno. Nařízení exekuce na základě rozhodčího nálezu je v pravomoci soudů ČR. Podmínky místní příslušnosti, ale nelze zjistit, a proto Okresní soud v Břeclavi vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky (dále již Nejvyšší soud ).
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť ta nemá sídlo na území České republiky a soudu ani není známo ani místo, kde by měla nějaký majetek postižitelný exekucí.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu je vedeno soudní řízení, a to i s ohledem na požadavek procesní ekonomie a hospodárnosti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, schválené k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že za dané procesní situace je vhodné, aby v dané věci jednal a rozhodl Okresní soud v Břeclavi, jak je uvedeno ve výrokové znělce tohoto usnesení (§ 11 odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. prosince 2012


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., v. r.
předseda senátu