30 Nd 408/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 408/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka, ve věci žalobkyně České republiky - Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ: 70885940, se sídlem v Olomouci, Schweitzerova 524/91, proti žalované Metz Aerials GmbH & Co. & KG, se sídlem v Karlsruhe, Carl-Metz-Straße 9, Spolková republika Německo, zastoupené JUDr. Tomášem Soukupem, BA, advokátem se sídlem v Brně, Masarykova 413/34, o 148 218,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 387/2014, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 387/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Olomouci.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se po žalované domáhá uhrazení smluvní pokuty ve výši 148 218,75 Kč s příslušenstvím za tvrzenou pozdní dodávku zboží podle kupní smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou dne 2. října 2012.
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. května 2015, č. j. 12 C 387/2014-83, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci uvedeného usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o. s. ř. ). V odůvodnění uvedl, že žalovaná vznesla námitku nedostatku místní příslušnosti Okresního soudu v Olomouci a nedostatku pravomoci českých soudů s ohledem na smluvní ujednání stran.
K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26. listopadu 2015, č. j. 75 Co 295/2015-93, usnesení Okresního soudu v Olomouci č. j. 12 C 387/2014-83 potvrdil. Uvedl, že účastníci se v rámci písemné kupní smlouvy dohodli na pravomoci českých soudů, aniž by si současně sjednali, který soud bude místně příslušným k projednání sporů vzniklých z předmětné smlouvy. Za této situace Okresní soud v Olomouci nepochybil, pokud vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z obsahu spisu vyplývá, že spory z kupní smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou má podle kupní smlouvy projednat příslušný český soud podle českého právního řádu . Žalovaná jako právnická osoba se sídlem v Německu nemá obecný soud v České republice (srov. § 85 odst. 3 o. s. ř.). Z obsahu spisu nevyplývá, že by byla příslušnost některého soudu v České republice založena na základě jiné skutečnosti.
Nejvyšší soud podotýká, že podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. je povinen určit místně příslušný soud, aniž by zkoumal, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Otázkou pravomoci českých soudů se proto Nejvyšší soud nezabýval.
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud přistoupil k určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Olomouci, u nějž bylo řízení zahájeno, a v jehož obvodě má sídlo organizační složka státu jednající za žalobkyni.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu