30 Nd 403/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř., § 104a odst. 6 o. s. ř.30 Nd 403/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Vlacha a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobkyň a) M. H. , b) V. H. , zastoupených S. S., proti žalovaným Dr. D. V. a spol., o obnovu řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 400/2009, o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.
II. Věc se k dalšímu řízení postupuje Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně se žalobou podanou u Nejvyššího soudu dne 15. prosince 2015 domáhají (jak je z obsahu žaloby, ač neobsahující veškeré náležitosti podle § 42 odst. 4 o. s. ř. a § 232 odst. 1 o. s. ř., zřejmé) vůči v žalobě označeným (jakkoliv z nejasných důvodů) 22 žalovaným (soudcům, advokátům a dalším osobám) obnovy řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 400/2009.
Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný. Podle odst. 6 cit. ustanovení v usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 o. s. ř. tím není dotčeno.
Nejvyšší soud proto rozhodl [neboť sám není v dané věci v prvním stupni věcně příslušný (§ 9 odst. 3 o. s. ř.)], že k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.), a současně, že věc bude k dalšímu řízení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 (§ 235a odst. 1 věta první o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. 1. 2016

JUDr. František Ištvnánek
předseda senátu