30 Nd 39/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
30 Nd 39/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci dědictví po M. K., zemřelé dne 30. srpna 2011, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 2519/2011, o návrhu pozůstalé D. K., zastoupené Ing. Janem Králme, bytem Chrást, Vilová 228 na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 2519/2011, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Plzeň-sever.

O d ů v o d n ě n í:
U Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 2519/2011 je projednáváno dědictví po M. K., zemřelé dne 30. srpna 2011.
Zákonná dědička D. K., matka zemřelé požádala prostřednictvím svého zástupce, Ing. Jana Krále, bratra zemřelé o přikázání věci Okresnímu soudu Plzeň-sever z důvodu vhodnosti. Žádost odůvodnila skutečností, že po smrti M. K. se o ní stará její syn, Ing. J. K. a žadatelka je s ohledem na svůj zdravotní stav odkázána na synovu celodenní péči. Rovněž náklady spojené s cestami do Brna jsou pro zástupce, jakožto důchodce, finanční zátěží.
Dědici ze závěti, se k žádosti soudního komisaře o vyjádření k návrhu na přikázání věci jinému soudu nevyjádřili poté, co byli komisařem poučeni, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude mít soud za to, že s návrhem na delegaci souhlasí.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.
K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.
Za situace, kdy návrh na delegaci podal jeden z dědiců v důchodovém věku, z důvodů celodenní péče o zdravotně postiženou matku, ve věci dosud nebylo provedeno dokazování a ostatní dědicové s přikázáním věci jinému soudu souhlasili, jeví se z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení vhodným delegovat předmětnou věc Okresnímu soudu Plzeň-sever.
Nejvyšší soud ze všech těchto důvodů dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Okresnímu soudu Plzeň-sever z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou splněny a návrhu vyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. ledna 2013
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., v. r. předseda senátu