30 Nd 38/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 38/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Z. V., o návrhu na určení lhůty k provedení procesních úkonů, ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 243/2006, o vyloučení soudců, takto:


Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž. a Mgr. D.J. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 243/2006.


O d ů v o d n ě n í :


V průběhu řízení u Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. Nco 243/2006 navrhl žalobce vyloučení ve výroku uvedených soudkyň Vrchního soudu v Praze s poukazem na jejich postup v této věci, resp. v dalších ve spise uvedených věcí.


Členky senátu Vrchního soudu v Praze, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž. a Mgr. D. J., se shodně vyjádřily tak, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měly být vyloučeny z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, že nemají žádný vztah


k účastníkům řízení ani k věci samé.


Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučení z projednávání


a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo


k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.


Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.


O takový případ jde i v projednávané věci. Žalobcova námitka o tom, že jmenované soudkyně postupovaly v tomto, příp. v dalších řízeních způsobem, který pokládá


za nesprávný, není podle § 14 odst. 4 způsobilým důvodem k jejich vyloučení.


Z obsahu spisu ani z vyjádření jmenovaných soudkyň pak rovněž nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Takovým důvodem nemůže být ani skutečnost, že řízení probíhá způsobem, který neodpovídá představám žalobce.


Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudkyně Vrchního soudu v Praze ve výroku vyjmenované nejsou v souzené věci vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2007


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu