30 Nd 363/2016
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 363/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M. a JUDr. Pavla Simona v právní věci oprávněné Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group , identifikační číslo osoby 47452820, se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 115, zastoupené JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Filištínská 145, proti povinnému R. F. , toho času neznámého pobytu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3268/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:
Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3268/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Exekutor dne 1. 9. 2016 požádal Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Břeclavi (dále též jako soud prvního stupně ) usnesením ze dne 30. 9. 2016, č. j. 53 EXE 3268/2016-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky.
Soud prvního stupně v odůvodnění výše označeného usnesení uvedl, že z připojeného nalézacího spisu vyplývá, že povinný má trvalé bydliště ve Slovenské republice. Povinný též neprochází CEO ani registrem obyvatel. Podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, proto soud prvního stupně vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu, aby určil soud, který věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 28 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.
Podle ustanovení § 35 exekučního řádu se exekuční řízení zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).
Podle ustanovení § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).
Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.
Nejvyšší soud proto určil (§ 11 odst. 3 o. s. ř.) soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Břeclavi, když s ohledem na požadavek hospodárnosti řízení není vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u kterého bylo řízení zahájeno, a v jehož obvodu se nachází poslední soudu známé místo pobytu povinného na území České republiky.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu