30 Nd 360/2007
Datum rozhodnutí: 18.12.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 360/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně S. R., proti žalovanému G. H. A. W. J., zastoupenému advokátem ,


o určení otcovství a úpravu výchovy a výživy nezletilé K. R., v řízení zastoupené opatrovníkem Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, vedené


u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 23 C 60/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 23 C 60/2001


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Příbrami.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 30. července 2007, které svým obsahem je návrhem na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána k Okresnímu soudu v Příbrami. Návrh odůvodnila tím, že pečuje o nezletilé děti a její současné bydliště je vzdálené od místně příslušného soudu.


Okresní soud v Olomouci zaslal ve smyslu § 12 odst. 3 o.s.ř. tento návrh žalobkyně opatrovníku nezletilé, žalovanému a jeho zástupci s výzvou, aby se k němu vyjádřili. Současně je ve smyslu § 101 odst. 4 téhož zákona poučil, že pokud se


ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít soud za to, že s ním souhlasí. Protože na tuto výzvu nebylo reagováno, rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. prosince 2007


JUDr. Pavel Pavlík. v. r.


předseda senátu