30 Nd 354/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 354/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové ve věci žalobkyně K. K. , proti žalovanému M. H. , o určení otcovství, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 14 C 57/2011, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 14 C 57/2011 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně při výslechu před dožádaným Okresním soudem v Šumperku dne 19. 9. 2013 navrhla přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku, v jehož obvodu bydlí se svými dvěma dětmi a matkou.
Žalovaný je trvale hlášen v M., C., avšak dle svého sdělení se na této adrese nezdržuje, nemá žádnou adresu, kam mu lze doručit, a nepřeje si, aby mu bylo doručováno do B. (viz č.l. 106 spisu). Na výzvu soudu pak uvedl, že nesouhlasí, aby se řízení vedlo u Okresního soudu v Šumperku (viz č. l. 121 spisu).
Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. , věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).
Nejvyšší soud návrh žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.
Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, a pro jejíž určení jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době zahájení řízení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.), je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny zákonné předpoklady, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.
K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
Žalobkyně žádný relevantní důvod, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu bydlí, nesdělila. Nic jí také nebrání, aby se (neumožní-li jí aktuální okolnosti osobní účast při jednání u místně příslušného soudu) v projednávané věci nechala zastoupit, případně aby byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 o. s. ř.).
Protože Nejvyšší soud v posuzované věci neshledal žádný závažný důvod jak z hlediska účastníků tak především z hlediska požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení, který by delegaci jinému soudu opodstatňoval, návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. ledna 2014

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph.D.
předsedkyně senátu