30 Nd 354/2007
Datum rozhodnutí: 06.05.2008
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 354/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce D. p. hl. m. P., a.s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému J. H., o 950,- Kč, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 9 C 53/2007, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 9 C 53/2007 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhal žalobou podanou u Okresního soudu v Příbrami vydání platebního rozkazu, kterým by žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku 950,- Kč a nahradit náklady řízení.

Platební rozkaz, vydaný dne 11. 10. 2006 pod č.j. 24 Ro 1467/2006-4, nemohl soud doručit, neboť žalovaný se z adresy uvedené v žalobě, totožné se záznamem

v Centrální evidenci obyvatel, odstěhoval. Soud proto usnesením ze dne 16.2.2007, č.j. 24 Ro 1467/2001-21, platební rozkaz zrušil. Policie České republiky P., obvodní oddělení M. p.B. sdělila, že po provedeném šetření bylo zjištěno, že žalovaný se na trvalé adrese nezdržuje několik let a jeho jiný pobyt nebyl zjištěn.

Usnesením ze dne 15. 3. 2007, č.j. 9 C 53/2007-23, Okresní soud v Příbrami vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu Praha - západ jako soudu místně příslušnému.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 23. května 2007, č.j. 26 Nc 212/2007-26, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu Praha - západ s postoupením věci je důvodný. Konstatoval, že obec S., v níž by měl žalovaný mít své bydliště, se sice nachází v obvodu Okresního soudu Praha - západ, nicméně vyslovení místní nepříslušnosti by bylo na místě až tehdy, kdy by měl příbramský soud o pobytu žalovaného natolik ucelené informace, aby bylo možné jeho závěr o bydlišti žalovaného v obci S pokládat za jistý a nepochybný.

Okresní soud v Příbrami poté předložil dne 5. 11. 2007 věc Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 84 o.s.ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle § 86 odst. 1 o.s.ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Poslední známé bydliště žalovaného, jak vyplývá z výpisu Centrální evidence obyvatel, pak bylo vyznačeno na adrese S., okres P.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.) a je zřejmé, že není známo současné bydliště povinného ani místo, kde se zdržuje v České republice.

Protože jsou splněny předpoklady ustanovení v § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud, že místně příslušným je soud, v jehož obvodu je žalovaný stále hlášen k trvalému pobytu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu