30 Nd 352/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.201330 Nd 352/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Vlacha a JUDr. Pavla Simona ve věci oprávněného I. F. , zastoupeného JUDr. Matoušem Jírou, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 3, proti povinnému STAY ACTIVE INC., se sídlem Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1312, Victoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 000093237, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52 EXE 773/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52 EXE 773/2015 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í:
Obvodnímu soudu pro Prahu 2 (dále jen exekuční soud ) byla dne 29. 4. 2015 doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Exekuční soud usnesením ze dne 25. 9. 2015, č. j. 52 EXE 773/2015-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Důvodem pro uvedený postup exekučního soudu bylo zjištění, že povinný nemá sídlo v České republice a současně není zřejmé, zda a v obvodu jakého soudu má majetek.
Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen exekuční řád ), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu7b), popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince7d),7e). Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je právnickou osobou nemající sídlo v České republice (§ 45 odst. 2 věta druhá a třetí exekučního řádu).
Skutečnost, zda má povinný na území České republiky exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Z uvedeného je zřejmé, že místně příslušný exekuční soud podle § 45 odst. 2 exekučního řádu nelze zjistit a zákonné předpoklady pro jeho určení Nejvyšším soudem podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou tak naplněny.
S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení Nejvyšší soud rozhodl tak, že předmětnou věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, u něhož bylo řízení zahájeno. Žádné okolnosti, pro které by se jevilo vhodným určit místně příslušným exekučním soudem jiný soud než ten, u něhož bylo řízení zahájeno, v řízení najevo nevyšly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. 11. 2015

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu