30 Nd 35/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 35/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce B. I. S., s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalovanému C. T. C., o 50.000,- US dolarů, uložení povinnosti strpět audit provedený žalobcem, navrácení kopií produktů VBS1 a VBS Tools, poskytnutí kopií dalších produktů a uložení povinnosti zdržet se nekalosoutěžního jednání a obnovit předešlý stav, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 19 Cm 329/2006, o návrhu žalobce na určení místní příslušnosti, takto:


Místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 19 Cm 329/2006, se určuje Městský soud v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhá určení místní příslušnosti soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o.s.ř. Odkazuje na obsah obchodní smlouvy mezi účastníky ze dne 10. března 2004, kterou byla sjednána pravomoc soudů České republiky pro rozhodování o sporech mezi stranami smlouvy, s tím, že se domáhá plnění z této smlouvy. Žalovaný dle dostupných informací žalobce nemá žádnou vlastnost, která by zakládala jeho místní příslušnost. Navrhovatel navrhuje, aby Nejvyšší soud určil, že věc má projednat a rozhodnout soud, jemuž byla podána žaloba; žalobce jej volil dle své příslušnosti z hlediska procesní ekonomie jako nejvýhodnější, nepoškozující jiná práva a právem chráněné zájmy jiného účastníka řízení žalobou zahájeného.


Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V daném případě účastníci založili pravomoc soudů České republiky smlouvou ze dne 10. března 2004. Taková smlouva nemusí obsahovat označení místně příslušného soudu určeného státu. Jestliže účastníci dohodou založili pravomoc českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, jak je tomu v rozhodované věci, postupuje se podle § 11 odst. 3 o.s.ř.


Nejvyšší soud proto určil místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci Městský soud v Praze, v jehož obvodu má sídlo žalobce.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2007


JUDr. Karel Podolka, v.r.


předseda senátu