30 Nd 347/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 14 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Nd 347/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha v právní věci žalobců a) J. J. , a b) Z. J. , proti žalovanému Družstvu Machuldova 599 , se sídlem v Praze 4, Machuldova 599/16 , o neplatnost usnesení členské schůze ze dne 20. 5. 2009 o vyloučení manželů J. a Z. J. z družstva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 118/2009, o vyloučení soudce, takto: Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Olga Římalová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cmo 253/2014. O d ů v o d n ě n í : V označené věci v průběhu odvolacího řízení vedeného u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cmo 253/2014 žalobci podáním ze dne 1. října 2015 vznesli námitku podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze předsedkyně senátu JUDr. Olgy Římalové s odůvodněním, že v jiném řízení se stejnými účastníky dne 1. prosince 2014 nepostupovala správně, když v průběhu porady senátu povolila advokátovi protistrany, aby si v jednací síni ponechal kabát, zatímco ostatní osoby si musely své svršky odnést. Domnívají se mimo jiné, že takto mohlo dojít k předání úplatku.
Vrchní soud v Praze předložil spis k rozhodnutí o této námitce podjatosti Nejvyššímu soudu spolu s písemným vyjádřením předsedkyně senátu JUDr. Olgy Římalové. Uvedená soudkyně poukázala na to, že nemá žádný vztah k věci, k účastníkům, ani k jejich zástupcům; připomíná, že se opakovaně vyjadřovala ke stížnosti žalobců adresované předsedovi Vrchního soudu v Praze a Ministerstvu spravedlnosti, která nebyla shledána důvodnou (sp. zn. St 53/2014). Tvrzení, na němž je postavena námitka podjatosti, klasifikuje jako nepravdivé.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Žalobci spojují jimi tvrzené vyloučení jmenované soudkyně Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodnutí v označené věci s jejím údajným nesprávným postupem v řízení v jiné věci.
S přihlédnutím k obsahu procesního spisu, k vyjádření soudkyně JUDr. Olgy Římalové i k vlastní námitce podjatosti formulované žalobci, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v daném případě nebyly předpoklady, jež obsahuje ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. splněny. Soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen z důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem, nezaujatě a spravedlivě. Důvodem pro vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 5 Nd 427/2001, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 73). Tedy nelze mít za vyloučeného soudce, aniž by bylo ověřeno, respektive zjištěno naplnění předpokladů obsažených v ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř.
Ve výše uvedeném smyslu tak nebyly shledány důvody, pro něž by byla vyloučena soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Olga Římalová z projednávání a rozhodnutí v této věci, vedené u zmíněného odvolacího soudu pod sp. zn. 14 Cmo 253/2014. Nevyšší soud proto rozhodl podle § 16 odst. 1 o.s.ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Jen pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že neshledal důvody obrátit se na Ústavní soud s ohledem na požadavek žalobců týkající se ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř., když jeho zdůvodnění se nejeví jako relevantní, přičemž zcela zjevně vychází z individuálního posouzení řízení žalobci. Dále se poukazuje na to, že rozhodování podle § 16 odst. 1 o.s.ř. Nejvyšším soudem jako nadřízeným soudem vylučovalo zabývat se dalšími návrhy paralelně obsaženými v jejich podání ze dne 25. září 2015.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu