30 Nd 344/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř.30 Nd 344/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, v právní věci žalobkyně CZECH PRODUCTS s. r. o. , se sídlem Josefa Hory 1448, 272 01 Kladno, identifikační číslo osoby 62967541, proti žalované dm drogerie markt s. r. o ., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 47239581, zastoupené JUDr. Milošem Vondráčkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II 123/36, o zaplacení částky 224.422,96 Kč, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1792/2009, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř., takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Jiří Macek, Mgr. Marcela Tuscanyová, JUDr. Eva Hodanová, JUDr. Marta Chrastilová, JUDr. Lyana Rozlivková, JUDr. Vlasta Wohlmuthová a JUDr. Gabriela Barančíková, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1792/2009.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně v rámci podaného odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. února 2013, č. j. 13 Cm 1792/2009-470, vznesla mimo jiné námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze. Podjatost soudců tohoto soudu, především pak předsedkyně senátu 3 Cmo JUDr. Yvony Svobodové, tj. senátu, jenž má rozhodovat o podaném odvolání žalobkyně, spatřuje v předchozích negativních zkušenostech z rozhodovací činnosti uvedeného soudu. Žalobkyně v podaném odvolání a jeho doplňujícím podání kritizuje předchozí rozhodování soudců Vrchního soudu v Praze.
Vrchní soud v Praze předložil tuto námitku podjatosti spolu s písemným vyjádřením výše jmenovaných soudců zařazených v senátu 3 Cmo a zastupujících senátů 12 Cmo a 8 Cmo. Soudci se (ve stručnosti shrnuto) shodně vyjádřili, že nemají žádný poměr k projednávané věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům, nemají zájem na výsledku sporu a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by mohly vést k jejich vyloučení z projednávání věci.
Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávání věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech . O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě.
K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy (z hlediska vyloženého) o okolnost (okolnosti), která (které) zakládá (zakládají) důvod pochybovat o soudcově nepodjatosti.
V tomto případě je třeba konstatovat, že z obsahu spisu nevyplývají žádné právně významné skutečnosti, jež by nasvědčovaly tomu, že by uvedené soudkyně a soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobkyně v předmětném podání sice obšírně kritizuje rozhodování soudců předmětného soudu, leč žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudců, neuvádí.
Nebyly tedy shledány důvody, pro něž by z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1792/2009, byli vyloučeni výše jmenovaní soudci Vrchního soudu v Praze. Za tohoto stavu proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak vyplývá z výrokové znělky tohoto usnesení.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 4. prosince 2013


JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu