30 Nd 340/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.30 Nd 340/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, PhD., a JUDr. Pavla Simona ve věci dědického řízení po J. M. , zemřelém dne 23. 11. 1968, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 31 D 517/2010, o návrhu dědiců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 31 D 517/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 23. 7. 2010, č. j. 31 D 517/2010-15, bylo zahájeno řízení o dodatečném vypořádání dědictví po J. M. K provedení úkonů v tomto řízení byla - jako soudní komisařka - pověřena JUDr. Jiřina Zachová, notářka v Kladně.
Dne 17. 6. 2013 byl Okresnímu soudu v Kladně doručen návrh všech v úvahu přicházejících dědiců (Ing. J. M., P. M., M. M. a J. S.), na delegaci předmětného dědického řízení Okresnímu soudu ve Vsetíně. Tento návrh byl odůvodněn tím, že všichni navrhovatelé mají bydliště a zdržují se v okrese Vsetín, přičemž původní dědické řízení po A. M. probíhalo též u Okresního soudu ve Vsetíně. Cesta do Kladna by pro všechny navrhovatele znamenala velkou časovou ztrátu a i jisté finanční náklady. Proto všichni shodně navrhli, aby Nejvyšší soud rozhodl tak, že se věc přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti.
Poté Okresní soud v Kladně předložil uvedený návrh na delegaci Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Kladně a Okresnímu soudu ve Vsetíně (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).
Nejvyšší soud návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 3 o. s. ř.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji, popřípadě i bez újmy pro účastníky řízení.
V dané věci je nepochybné, že projednání dědického řízení před Okresním soudem ve Vsetíně bude z pohledu výše vyložených kritérií hospodárnější a zejména pro účastníky řízení (dědice) ohleduplnější.
Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu