30 Nd 34/2013
Datum rozhodnutí: 02.04.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
30 Nd 34/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. P. B. , se sídlem v Ostravě, Obránců míru 6, jako správce konkursní podstaty úpadkyně Moravia Banky, a. s. v likvidaci, identifikační číslo osoby 45 19 28 55, proti žalovaným: 1) ALUTUBI, s. r. o. , se sídlem v Prešově, Budovatelská 38, Slovenská republika, 2) ARMACT, s. r. o. , se sídlem v Prešově, Solivarská 1/A, Slovenská republika, 3) KŘIŽÍK, a. s. , se sídlem v Prešově, Solivarská 1/A, Slovenská republika, 4) ZPA TRANSFORMÁTORY, s. r. o. , se sídlem v Prešově, Budovatelská 38, Slovenská republika, o 156,180.521,42 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 C 86/2001, o určení místní příslušnosti, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013, č. j. 30 Nd 34/2013 163, se opravuje tak, že žalovanou 1) je ALUTUBI, s. r. o. , se sídlem v Prešově, Budovatelská 38, Slovenská republika. O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013, č. j. 30 Nd 34/2013 163, byla nesprávně označena žalovaná 1) jako ALTUBI, s. r. o. Správné označení žalované 1) je přitom ALUTUBI, s. r. o.
Postupem podle § 243b a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013, bylo výše vysvětlené pochybení napraveno.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. dubna 2013 JUDr. František I š t v á n e k, v. r. předseda senátu