30 Nd 34/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 34/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci žalobce T. Ch. s.r.o., proti žalovanému J., s.r.o. , zastoupenému obecným zmocněncem J. S., o zaplacení částky 92.330,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalovaného na zaplacení částky 164.281,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 Cm 1423/99, o námitce podjatosti, takto:


Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. J. H., JUDr. R. K., JUDr. J. S., JUDr. I. K., JUDr. M. T. a JUDr. J. Z., Ing., Ph.D., nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cmo 370/2006.


O d ů v o d n ě n í :


Ve stadiu odvolacího řízení vedeného u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn.


1 Cmo 370/2006 vznesl žalovaný námitku podjatosti soudců tohoto soudu JUDr. J. H., JUDr. R. K. a JUDr. J. S. Uvedl, že tento senát již v odvolacím řízení rozhodoval v neprospěch žalovaného ve věci rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na osvobození od soudního poplatku.


Členové tohoto senátu, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, JUDr. J. H., JUDr. R. K., JUDr. J. S. se shodně vyjádřili tak, že účastníky ani jejich zástupce, resp. obecného zmocněnce, neznají, a že k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům nemají žádný vztah.


Obdobně se vyjádřili členové senátu 4 Cmo téhož soudu, který podle rozvrhu práce zastupuje senát 1 Cmo, JUDr. I. K., JUDr. M. T. a JUDr. J. Z., Ing., Ph.D.


Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání


a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům, je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ustanovení § 14 odst. 4 téhož zákona důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.


Podle ustanovení § 15a odst. 1 věty první o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Podle odst. 3 tohoto ustanovení v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.


Jak vyplývá z návrhu žalovaného na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, důvodem vznesené námitky podjatosti má být otázka správnosti jejich postupu v řízení. Nesouhlas účastníka řízení s postupem soudců v řízení o projednávané věci, popř.


s odůvodněním rozhodnutí, není okolností, která by zakládala důvod k jejich vyloučení, jak ostatně zákon výslovně stanoví (§ 14 odst. 4 o. s. ř.). Z obsahu spisu, ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout, resp. kteří jsou členy senátu, který tento senát podle rozvrhu práce zastupuje, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř.


Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen z důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože v předmětné věci nebyly shledány důvody k vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu