30 Nd 300/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 169 odst. 2 o. s. ř., § 99 předpisu č. 292/2013Sb., § 110 předpisu č. 292/2013Sb., § 12 odst. 2 o. s. ř.30 Nd 300/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, LL.M., Ph.D., a JUDr. Františka Ištvánka ve věci dědického řízení po zůstavitelce E. O. , zemř. 11. dubna 2015, vedeného u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 21 D 937/2015, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Praha - východ takto:

Věc vedená u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 21 D 937/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha východ.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve spojení s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, není usnesení odůvodněno, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž neodporoval nikdo z účastníků řízení, jejichž účast v řízení vyšla najevo v době podání návrhu na delegaci vhodnou (srov. § 99 a § 110 zákona o zvláštních řízeních soudních).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu