30 Nd 30/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 30/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce B. H., proti žalovaným 1) JUDr. J. V., a 2) JUDr. A. H., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 97/2003,


o námitce podjatosti, takto:


Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. P. B., JUDr. I. W., JUDr. R. P., JUDr. L. R., JUDr. V. W., JUDr. G. B., JUDr. A. P., JUDr. J. H. a JUDr. L. Z. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. NCo 209/2006.


O d ů v o d n ě n í :


V řízení u Krajského soudu v Hradci Králové ve věci vedené pod sp. zn.


16 C 97/2003 vznesl žalobce námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Hradci Králové a dále všech soudců Vrchního soudu v Praze, kterou odůvodnil údajnou mnoholetou nečinností obou těchto soudů, týkající se jeho nesčetných podání. Soudci Vrchního soudu v Praze jsou podle názoru žalobce podjatí též kvůli své nečinnosti a vyhýbání se vyjádřit se k podjatosti podřízených soudů a soudců .


Členové senátu Vrchního soudu v Praze 2 Cmo, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, JUDr. P. B., JUDr. I. W. a JUDr. R. P. se shodně vyjádřili tak, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, nemají žádný vztah k účastníkům řízení, ani k jejich zástupcům.


Obdobně se vyjádřili členové senátů 8 Cmo a 16 Cmo téhož soudu, které podle rozvrhu práce zastupují senát 2 Cmo, JUDr. L. R., JUDr. V. W., JUDr. G. B., JUDr. A. P., JUDr. J. H. a JUDr. L. Z.


Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání


a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.


V projednávané věci se však o takový případ nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout, resp. senátů, které tento senát podle rozvrhu práce zastupují, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. Žádné skutečnosti ohledně poměru uvedených soudců k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, pro něž by tu byl důvod pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu cit. ustanovení, ostatně neuvádí ani žalobce. Důvodem k vyloučení soudce nejsou ve smyslu ust. § 14 odst. 4 o. s. ř. ani okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.


Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze ve výroku vyjmenovaní nejsou v souzené věci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2007


JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu