30 Nd 299/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 299/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha v právní věci žalobkyně České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1724/129, IČ 70099618, zastoupené Mgr. Ĺubomír em Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti žalovanému H. P. V. , hlášenému k pobytu na adrese P., t.č. neznámého pobytu, o zaplacení částky 7.040,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 46/2014, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 46/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se po žalovaném domáhá návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Okresního soudu v Litoměřicích zaplacení částky 7.040,- Kč s příslušenstvím. Žalovaného označila adresou bydliště L.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 29. května 2015, č.j. 14 C 46/2014-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí ve věci. Provedeným šetřením zjistil, že žalovaný neprochází registrem obyvatel, je státním příslušníkem Vietnamské republiky s povoleným pobytem na území České republiky a od 2. listopadu 2012 je hlášen na adrese P., což je úřední adresa Ministerstva vnitra ČR, kde se z povahy věci nezdržuje a ani zdržovat nemůže. Žalovaný se nezdržuje ani na adrese L., kterou žalobkyně uvedla jako doručovací adresu v návrhu. Místo pobytu ani bydliště žalované (místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) se soudu nepodařilo zjistit.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu