30 Nd 297/2016
Datum rozhodnutí: 16.11.2016
Dotčené předpisy: čl. 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, čl. 45 předpisu č. 120/2001Sb.30 Nd 297/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci oprávněné České republiky-Okresního soudu Praha-západ, IČ 00024589, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 377/19, proti povinnému M. J. , o žádosti o pověření a nařízení exekuce , vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 7940/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:
Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 7940/2016 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala prostřednictvím soudního exekutora k Okresnímu soudu Praha-západ návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení.
Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 22. července 2016, č.j. 206 EXE 7940/2016-10, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněného bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále již jen o.s.ř. , ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 téhož zákona), s odůvodněním, že povinný nemá žádný druh pobytu na území České republiky a soudu není znám ani žádný majetek povinného umístěný v obvodu tohoto soudu.
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o.s.ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že povinný má bydliště na území Slovenské republiky. Zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, nebylo exekučním soudem před pověřením exekutora zjišťováno.
S ohledem na uvedené skutečnosti Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou (srovnej též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu