30 Nd 297/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 45 předpisu č. 120/2001Sb.30 Nd 297/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha v právní věci oprávněného Allianz pojišťovna, a.s. , identifikační číslo osoby 47115971, se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Na královně 862, proti povinnému V. H. , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 11452/2015, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 11452/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :
Exekutor žádostí ze dne 18. 5. 2015 požádal Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Ostravě (dále též jako soud prvního stupně ) usnesením ze dne 10. 8. 2015, č. j. 51 EXE 11452/2015-21, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Soud prvního stupně ve svém usnesení uvedl, že lustrací v Centrální evidenci obyvatel bylo zjištěno, že povinný neprochází evidencí obyvatel ČR ani informačním systémem základních registrů. Dle oznámení Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, není povinný veden v jejich evidenci. V případě, že se jedná o občana EU, nemá povinnost mít na území ČR upravený pobyt. V žádosti exekutora o pověření a nařízení exekuce je uvedena pouze adresa D., O. - P. V podkladovém rozhodnutí, tj. exekučním titulu sp. zn. 29 C 171/2013, byl povinnému z důvodu neznámého pobytu ustanoven opatrovník. Na základě žádosti soudu prvního stupně o zjištění místa bydliště povinného v registru obyvatel Slovenské republiky byl soudu zaslán výpis z registru obyvatel, ze kterého je zřejmé, že povinný je od 16. 10. 2010 dosud přihlášen k trvalému pobytu na adrese B., okres L., S. r.
Soud prvního stupně předtím, než začal jednat o věci samé, dospěl k závěru, že není ve věci místně příslušným, a postupem podle § 105 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu, když v předmětné věci podmínky místní příslušnosti chybí.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího osudu v usnesení ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013 (které je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz ) vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a že nemá v České republice místo pobytu. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Ostravě, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. 11. 2015 JUDr. František I š t v á n e k
předseda senátu