30 Nd 294/2013
Datum rozhodnutí: 23.10.2013
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.30 Nd 294/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně ČESKÉ INVESTIČNÍ CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem v Praze 5, Lipová alej 695, IČ 26112485, zastoupené JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Renoirova 624, proti žalovanému STUDIU DOLMEN, s.r.o. , se sídlem v Českých Budějovicích, B. Němcové 1692/38, IČ 25168720 , o zaplacení částky 19.209.243,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 200/2011, o návrhu žalobkyně na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze senátu 12 Cmo JUDr. Eva Hodanová, Mgr. Marcela Tuscanyová a JUDr. Marta Chrastilová, senátu 9 Cmo JUDr. Daniela Menclová, JUDr. Ladislav Derka a JUDr. Alexandra Jiříčková, a senátu 6 Cmo JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner a JUDr. Milada Uhlířová, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 200/2011.
O d ů v o d n ě n í :
V označené věci žalobkyně podáním ze dne 16. července 2013 vznesla námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Českých Budějovicích a všech soudců Vrchního soudu v Praze s odůvodněním, že manželka Ing. arch L. J. (žalovaného ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 13 Cm 611/2012) je JUDr. Iveta Jiříková, soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích, soudce JUDr. Miloš Šimánek v jiném řízení se stejnými účastníky vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích nepostupoval správně, a proto jsou z projednání a rozhodování ve věci vyloučeni nejen tito dva soudci, ale i všichni ostatní soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích a následně pak, vzhledem k nálezu Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2013, sp.zn. IV ÚS 3115/12, všichni soudci Vrchního soudu v Praze.
Vrchní soud v Praze, ve stádiu řízení, kdy mu spis byl předložen Krajským soudem v Českých Budějovicích k rozhodnutí podle § 16 odst. 1 o.s.ř., s ohledem na námitku podjatosti směřující proti soudcům tohoto nadřízeného soudu, předložil spis Nejvyššímu soudu, spolu s písemným vyjádřením soudkyň a soudců, kteří by v příslušných senátech podle rozvrhu práce byli povoláni projednat a rozhodovat tuto věc. Uvedení soudci se shodně vyjádřili, že nemají žádný vztah k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by mohly být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodování věci.
Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Žalobkyně spojuje vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodnutí věci pouze s namítaným vyloučením všech soudců Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto své stanovisko dovozuje, jak bylo uvedeno shora z nálezu Ústavního soudu. Nejvyšší soud však konstatuje, že Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 21. ledna 2013, sp.zn. IV.ÚS 3115/12, vyslovil k důsledkům šikanózního vedení exekuce, nikoli k důvodům pro vyloučení soudců.
S přihlédnutím k obsahu spisu, zejména k vyjádření ve výroku tohoto rozhodnutí uvedených soudců Vrchního soudu v Praze, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že podmínky ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. splněny nejsou. Soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen z důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem, nezaujatě a spravedlivě. Důvodem k vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 5 Nd 427/2001, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 73).
Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by byli vyloučeni soudci Vrchního soudu v Praze uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí z projednávání a rozhodnutí v této věci. Proto Nevyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o.s.ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. října 2013
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu