30 Nd 29/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.30 Nd 29/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobců a) H. Š., b) Mgr. I. Š., c) MUDr. T. Š., proti žalované H. S., o zaplacení 23 900 Kč s příslušenstvím, k návrhu původního žalobce MVDr. F. Š. na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 365/2015 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.
O d ů v o d n ě n í:


Žalobou podanou dne 30. 11. 2015 se původní žalobce MVDr. F. Š. domáhal zaplacení shora uvedené částky jako dlužného nájemného, bezdůvodného obohacení z užívání bytu a nákladů na topení.
Dne 13. 1. 2016 podal původní žalobce MVDr. F. Š., bytem ve S., návrh na změnu soudu z důvodu vhodnosti , kterým se domáhal přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách, když přiloženou lékařskou zprávou prokazoval, že je vážně nemocen a účast u Okresního soudu v Olomouci by pro něho byla ze zdravotních důvodů nevhodná až nemožná, přičemž vyjádřil přesvědčení, že svoji případnou účast u Okresního soudu ve Svitavách zdravotně zvládne, pokud v té době nebude mrtev.
Dne 26. 3. 2016 žalobce MVDr. F. Š. zemřel.
Usnesením ze dne 16. 11. 2016, č. j. 25 C 365/2015-98, Okresní soud v Olomouci rozhodl, že v řízení pokračuje s právními nástupci žalobce, a to shora označenými žalobci (§ 107 odst. 2 o. s. ř.).
Současní žalobci ani žalovaná se k návrhu na přikázání věci jinému soudu nijak nevyjádřili.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.
Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem, a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.
Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Nyní projednávaný návrh byl odůvodněn toliko zdravotním stavem původního žalobce, který ovšem v mezidobí zemřel. Noví žalobci další důvody nedoplnili. Za tohoto stavu nejsou Nejvyššímu soudu překládány žádné skutečnosti, a ani z obsahu spisu žádné takové nevyplývají, kterými by mohlo být přikázání věci jinému soudu odůvodněno.
Vzhledem k výše uvedenému neshledal Nejvyšší soud důvod pro přikázání věci k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách, návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu nepřikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu