30 Nd 264/2015
Datum rozhodnutí: 03.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 264/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci žalobkyně AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů Nizozemského království, IČ: 34192873, se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, Nizozemí, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, proti žalovanému M. Š. , t. č. neznámého pobytu, o zaplacení částky 47 150,86 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 144/2011, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 144/2011 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně ve věci žaloby podané dne 12. srpna 2011 na zaplacení částky 47 150,86 Kč s příslušenstvím usnesením ze dne 15. května 2015, č. j. 238 C 144/2011-98, vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), rozhodl, že věc bude po právní moci předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud má věc projednat a rozhodnout.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
Městský soud v Brně zjišťoval bydliště žalovaného. Jako adresa trvalého pobytu žalovaného v době podání žaloby byla z údajů evidence obyvatel zjištěna adresa v B., z této adresy se však zásilky vracely s poznámkou doručující pošty, že adresát nemá na dané adrese poštovní schránku. Z přípisu Městského úřadu Borohrádek vyplynulo, že žalovaný na této adrese nebydlí ani se tam nezdržuje. Na adrese, kterou Městský úřad Borohrádek poskytnul, se nepodařilo žalovaného kontaktovat a družka, se kterou měl na této adrese žít, se vyjádřila tak, že pobyt žalovaného jí není znám. Jinou adresu pobytu žalovaného se Městskému soudu v Brně nepodařilo zjistit.
Z výše uvedeného vyplývá, že bydliště žalovaného ke dni podání žaloby ani jeho současné bydliště není známo. Místně příslušný soud nebylo možno určit ani podle dalších ustanovení o. s. ř. (srov. § 86 až 89a o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto přistoupil k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Jakkoli by vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný měl poslední známé bydliště v B. (v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou), přicházelo do úvahy určení tohoto soudu jako místně příslušného, nemohl Nejvyšší soud odhlédnout od skutečnosti, že řízení před Městským soudem v Brně probíhá již více než čtyři roky, a je proto v souladu se zásadnou hospodárnosti řízení, aby byla věc projednána soudem, u něhož byla podána žaloba. Nejvyšší soud tedy podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Městský soud v Brně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. listopadu 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu