30 Nd 26/2017
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 26/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné České republiky Okresního soudu v Chomutově , se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 663/29, identifikační číslo osoby 00024 848, proti povinnému R. V. , pro 2.000,- Kč, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18376/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :U Okresního soudu v Chomutově je pod sp. zn. 26 EXE 18376/2016 vedeno řízení o žádosti Mgr. Jaroslava Homoly, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno-město, Hlinky 104, Brno, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného R. V. na základě exekučního titulu usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 25. ledna 2013, č. j. 29 T 187/2011-102, kterým bylo povinnému uloženo nahradit oprávněné náklady trestního řízení ve výši 2.000,- Kč. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný, který není občanem České republiky, nemá v tuzemsku povolen žádný druh pobytu. Za této procesní situace proto Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 2. prosince 2016, č. j. 26 EXE 18376/2016-13 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Pravomoc soudů České republiky je dána. Vzhledem k tomu, že místní příslušnost nebylo možno určit podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ani podle § 252 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu, určil Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jako místně příslušný Okresní soud v Chomutově, jenž je ze své rozhodovací činnosti seznámen s exekučním titulem, na základě kterého má být exekuce nařízena.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu