30 Nd 25/2007
Datum rozhodnutí: 08.02.2007
Dotčené předpisy:
30 Nd 25/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci žalobce B. V., proti žalované B. K., o obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 12/2006, o námitce podjatosti, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze N. Ž., Z. F. a D. J. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 390/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Ve stadiu odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 390/2006 vznesl žalobce námitku podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze N. Ž., Z. F. a D. J., kterou odůvodňuje jejich poměrem k žalobci a k projednávané věci.

Členky senátu Vrchního soudu v Praze, který je podle rozvrhu práce příslušný

k projednání věci, N. Ž., Z. F. a D. J. se shodně vyjádřily tak, že k věci ani k účastníkům řízení nemají žádný vztah a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodnutí této věci.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání

a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V projednávané věci se však o takový případ nejedná. Z obsahu spisu ani

z vyjádření soudkyň, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudkyň ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že jmenované soudkyně Vrchního soudu

v Praze nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2007

JUDr. Pavel Pavlík, v.r. předseda senátu