30 Nd 243/2015
Datum rozhodnutí: 31.08.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.30 Nd 243/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Simona v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, proti povinné T. T. N. , o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 1363/2014, projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.
O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, se sídlem exekutorského úřadu ve Znojmě podal dne 12. září 2014 u Okresního soudu ve Znojmě spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 13. srpna 2014, žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 41.277,- Kč podle vykonatelného výkazu nedoplatku č. 5041400442 ze dne 26. 3. 2014 .
Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 9. června 2015, č. j. 8 EXE 1363/2014-52, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR, jenž určí soudu, který věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť se povinná na své poslední adrese místa svého trvalého pobytu nezdržuje.
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem ve Znojmě (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle § 11 odst. 3 o. s. ř., s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě, v jehož obvodu byla povinná jak vyplývá z obsahu spisu naposledy hlášena k trvalému pobytu na území České republiky a u něhož byla podána žádost i pověření a nařízení exekuce.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. srpna 2015
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu