30 Nd 238/2016
Datum rozhodnutí: 16.11.2016
Dotčené předpisy: čl. 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, čl. 39 odst. 2 Nařízení () č. 44/2001 ve znění od 24.02.201130 Nd 238/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci oprávněné A-ASKA grafik s.r.o., IČ 25324675, se sídlem v Brně, Optátova 35, zastoupené, Mgr. Petrem Žídkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 1932/13, proti povinné ČOKO bonbon s.r.o. , IČ 36358355, se sídlem v Šaštíne-Stráže, Štúrova 642, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 873/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 873/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Exekutor Mgr. Jaroslav Homola požádal Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedení exekuce na majetek povinné podle platebního rozkazu vydaného Okresním soudem Senica ze dne 18. prosince 2012, č.j. 8Rob/109/2012-21.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 29. března 2016, č.j. 53 EXE 873/2016-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty k odvolání oprávněnou bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále též jen o.s.ř. ), s odůvodněním, že z návrhu vyplývá, že povinná má sídlo na Slovensku, má však řadu obchodních partnerů v České republice, takže nelze vyloučit, že by mohla být exekuce provedena přikázáním pohledávek. Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o.s.ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek. Pokud je vykonáváno soudní rozhodnutí vydané v jiném členském státě Evropské unie, jak je tomu v tomto případě, postupuje se v otázce místní příslušnosti podle čl. 39 odst. 2 nařízení Rady č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, kteréžto ustanovení uvádí, že místní příslušnost je dána dle obecného soudu povinného nebo podle místa výkonu, přičemž místo výkonu je analogické k § 252 odst. 2 o. s. ř.; tedy pokud povinný nemá obecný soud v ČR, je příslušný ten soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že povinná je společnost s ručením omezeným se sídlem ve Slovenské republice. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, nebyl exekučním soudem před pověřením exekutora zjišťován.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Břeclavi (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu