30 Nd 223/2013
Datum rozhodnutí: 21.08.2013
Dotčené předpisy: § 15 odst. 1 o. s. ř., § 16 odst. 1 o. s. ř.30 Nd 223/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Simona ve věci úpadce BOS, a. s. , se sídlem Nádražní 625, Bystřice nad Pernštejnem, identifikační číslo osoby 60 74 61 90, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 K 15/2002, v řízení o dovolání Ing. P. S. , správce konkursní podstaty úpadce BOS, a. s. se sídlem v Brně, Šumavská 31, zastoupeného JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou se sídlem v Brně, Jakubská 1, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 2011, č. j. 2 Ko 50/2010-2736, o návrhu na vyloučení soudců Nejvyššího soudu z projednání a rozhodnutí ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2763/2011, uplatněného JUDr. D. N. , správkyní konkursní podstaty, se sídlem Nádražní 2229/54, Žďár nad Sázavou, t a k t o:

I. Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Petr Gemmel, JUDr. Filip Cileček, JUDr. Petr Šuk a JUDr. Jiří Zavázal , nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2763/2011.
II. Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář a Mgr. Milan Polášek jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2763/2011.
O d ů v o d n ě n í :
V řízení o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 2011, č. j. 2 Ko 50/2010-2736, podáním ze dne 22. 10. 2012 navrhla JUDr. Dana Novotná, aby soudci Nejvyššího soudu JUDr. Filip Cileček, doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Petr Gemmel, JUDr. Petr Šuk a JUDr. Jiří Zavázal, byli vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.
Návrh na jejich vyloučení odůvodnila tím, že rozhodnutí soudu prvního stupně, které bylo zrušeno přezkoumávaným rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, bylo vydáno dohledovou soudkyní Krajského soudu v Brně Mgr. Evou Krčmářovou, která je manželkou JUDr. Zdeňka Krčmáře, soudce Nejvyššího soudu. Navrhovatelka uvedla, že od začátku roku 2005 coby správkyně konkursní podstaty úpadce BOS, a. s. byla vystavena soustavné šikaně ze strany soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Evy Krčmářové a správce konkursní podstaty Ing. P. S. Ze strany jmenované soudkyně podle navrhovatelky dochází k porušování § 80 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, což se navrhovatelka snaží doložit celou řadou dalších tvrzení. Z tohoto důvodu má navrhovatelka vážné pochybnosti o nestrannosti senátu Nejvyššího soudu, který má rozhodovat v této věci, jehož členem je manžel jmenované dohledové soudkyně. Konflikt mezi soudkyní Mgr. Evou Krčmářovou a navrhovatelkou dosáhl značné intenzity, a proto se stal dostatečným důvodem k tomu, aby věc byla postoupena k projednání a rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího soudu.
Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15 odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).
Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu platného pro rok 2011 má věc sp. zn. 29 Cdo 2763/2011 projednat a rozhodnout senát (soudní oddělení) č. 29, jehož členy ke dni tohoto rozhodnutí jsou JUDr. Petr Gemmel, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Petr Šuk, JUDr. Filip Cileček, JUDr. Jiří Zavázal a Mgr. Milan Polášek.
Z elektronického kancelářského rejstříku Nejvyššího soudu bylo dále zjištěno, že již při předložení předmětné věci Nejvyššímu soudu dne 4. 8. 2011 určila tehdejší řídící předsedkyně senátu č. 29 doc. JUDr. Ivana Štenglová, že věc bude rozhodována v senátě, jehož členem nebude JUDr. Zdeněk Krčmář. V souvislosti s přidělením věci soudci zpravodaji JUDr. Petru Gemmelovi dne 17. 8. 2011 určila složení tříčlenného senátu tak, že vedle soudce zpravodaje budou jeho členy JUDr. Cileček a Mgr. Zavázal.
Členkou senátu (soudního oddělení) č. 29 a soudkyní Nejvyššího soudu není od 1. 1. 2013 doc. JUDr. Ivana Štenglová, a proto k námitce podjatosti vznesené vůči ní Nejvyšší soud nepřihlížel.
Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Zavázal, JUDr. Petr Gemmel, JUDr. Filip Cileček a JUDr. Petr Šuk k námitce podjatosti uvedli, že k věci samotné ani k účastníkům řízení či jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou si vědomi žádné skutečnosti, která by mohla zakládat důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. JUDr. Petr Gemmel k tomu dodal, že byl členem kárného senátu Nejvyššího soudu České republiky, který rozhodoval v kárné věci manžela JUDr. Dany Novákové, nicméně poukázal v této souvislosti na § 14 odst. 4 o. s. ř. Současně upozornil, že ve věci vedené pod sp. zn. 24 K 15/2002 již rozhodoval, a to usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 29 Cdo 991/2008.
Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedl, že soudkyně soudu prvního stupně, která v této věci rozhodovala, Mgr. Eva Krčmářová, je jeho manželkou a že o dovoláních o věcech, v nichž v prvním stupni jeho manželka rozhodovala, obecně nerozhoduje.
K námitce podjatosti se vyjádřil i soudce Nejvyššího soudu Mgr. Milan Polášek, který uvedl, že v této věci je vyloučen z jejího projednávání a rozhodnutí, neboť byl předsedou odvolacího senátu, který vydal dovoláním napadené rozhodnutí.
Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle § 14 odst. 2 jsou u soudu vyššího stupně vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání.
V daném případě je ze členů senátu (soudního oddělení) č. 29 z projednávání a rozhodnutí věci vyloučen Mgr. Milan Polášek, a to z důvodů zákonem výslovně předvídaných (§ 14 odst. 2 o. s. ř.). Rovněž u dalšího člena tohoto senátu, JUDr. Zdeňka Krčmáře, jsou dány takové skutečnosti, pro které by bylo možno pochybovat o jeho nepodjatosti, a to pro jeho poměr k věci, v níž jako soudkyně soudu prvního stupně rozhodovala jeho manželka; z téhož důvodu ostatně nebyl JUDr. Zdeněk Krčmář již od okamžiku nápadu věci k Nejvyššímu soudu uvažován jako člen senátu. Z těchto důvodů jiný senát Nejvyššího soudu (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) rozhodl o tom, že tito soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí dané věci, přestože nebyly řídícím předsedou senátu určení k jejímu projednání a rozhodnutí.
U ostatních soudců Nejvyššího soudu členů senátu (soudního oddělení) č. 29 nebyly shledány žádné okolnosti, které by nasvědčovaly pochybnostem o jejich nepodjatosti v dané věci. Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Petr Gemmel, JUDr. Filip Cileček, JUDr. Petr Šuk a JUDr. Jiří Zavázal shodně uvedli, že k věci, účastníkům řízení ani jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou si vědomi žádné jiné skutečnosti, která by mohla zakládat pochybnosti o jejich nepodjatosti. JUDr. Petr Gemmel poukázal sice na to, že jako člen kárného senátu Nejvyššího soudu rozhodoval v kárné věci manžela navrhovatelky, avšak podle § 14 odst. 4 o. s. ř. taková okolnost nemůže být důvodem k vyloučení soudce.
Skutečnost, že manželka jednoho ze členů senátu (soudního oddělení) č. 29 (který navíc není soudcem určeným k projednání a rozhodnutí dané věci) je soudkyní, která rozhodovala ve věci u soudu prvního stupně, není taktéž důvodem k pochybnostem o nepodjatosti jmenovaných soudců (k tomu srovnej obdobný případ řešený v usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 3/05, v němž stěžovatel namítal, že soudci rozhodující v dané věci byli podjatí z toho důvodu, že manžel soudkyně, která věc rozhodovala v prvním stupni, byl kolegou jmenovaných soudců).
Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb.). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen z důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout, v souladu se zákonem, nezaujatě a spravedlivě a protože v posuzované věci nebyly shledány důvody k vyloučení soudců Nejvyššího soudu JUDr. Petra Gemmela, JUDr. Filipa Cilečka, JUDr. Petra Šuka a JUDr. Jiřího Zavázala z projednávání a rozhodnutí věci ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř., rozhodl příslušný (jiný) senát Nejvyššího soudu podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že tito soudci soudního oddělení č. 29 nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2763/2011.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 21. srpna 2013
JUDr. František I š t v á n e k
předseda senátu