30 Nd 221/2005
Datum rozhodnutí: 15.11.2005
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 221/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci oprávněného Č. T., a.s., proti povinné J. M., o nařízení výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp.zn. 22 Nc 2532/2004, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, dosud vedenou u Okresního soudu v Trutnově pod sp.zn. 22 Nc 2532/2004, projedná a rozhodne Okresní soud v Trutnově.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Trutnově usnesením ze dne 10. října 2005, č.j. 22 Nc 2532/2004-36, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že se věc předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí ve smyslu § 11 odst. 3 o.s.ř. V odůvodnění uvedl, že se nepodařilo zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť nebylo zjištěno bydliště povinné, a to ani ke dni podání návrhu.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů, neboť povinná nepochybně je občankou České republiky a je zřejmé, že není možné zjistit obecný soud povinné v době zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že okresní soud nemohl dospět k závěru, že by povinná v době zahájení řízení vůbec neměl obecný soud, nebylo možné bez dalšího postupovat při určení místní příslušnosti podle ust. § 86 o.s.ř.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu bylo vedeno poslední bydliště povinné v záhlaví označené.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu